klimatické pásmo

Text hesla

klimatické pásmo — veľký územný celok tvaru pásu (zóna) na Zemi s rovnakým charakterom makroklímy; najväčšia jednotka klasifikácie klímy. Klimatické pásmo sa vyznačuje klimatickými pomermi, ktoré sú preň v základných črtách natoľko typické, že sa nimi podstatne odlišuje od iného klimatického pásma. Zavedenie klimatických pásem pri opise klímy Zeme vychádza zo známeho faktu pásmovitosti (zonality) vlastností klímy pozdĺž rovnobežiek (základnými hranicami sú obratníky a polárne kružnice).

Všeobecne sa rozlišujú tropické pásmo, ktoré leží medzi obratníkom Raka a obratníkom Kozorožca, mierne pásma, ktoré ležia medzi obratníkom Raka a severnou polárnou kružnicou na severnej pologuli, resp. medzi obratníkom Kozorožca a južnou polárnou kružnicou na južnej pologuli, a polárne pásma, ktoré ležia medzi severnou polárnou kružnicou a severným pólom (arktické pásmo), resp. medzi južnou polárnou kružnicou a južným pólom (antarktické pásmo). Prechodnými pásmami medzi nimi sú subtropické a subpolárne pásmo. V každom pásme existujú typy maritímnej (oceánskej), kontinentálnej a horskej klímy. Keďže vzťahy medzi klímou, prúdením vody v oceánoch a atmosférickou cirkuláciou sú veľmi zložité, skutočné klimatické pásma nie sú najmä vzhľadom na vegetáciu totožné s týmto všeobecným rozdelením.

Zverejnené v marci 2017.

Klimatické pásmo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimaticke-pasmo