klérus

Text hesla

klérus [gr.] — príslušníci kňazského stavu, duchovní, ktorí majú status klerika. Pojem klérus vznikol v konfesnom práve na odlíšenie stavu duchovných od veriacich laikov, ktorí nie sú nositeľmi sviatostnej vysviacky a neplnia kňazskú funkciu (→ duchovenstvo). V katolíckej a pravoslávnej cirkvi môžu byť členmi kléru len muži. Príslušníci kléru majú (v závislosti od cirkvi alebo od krajiny, v ktorej pôsobia) rozdielne povinnosti a práva, k najdôležitejším povinnostiam patria povinnosť rešpektovania cirkevného práva a poslušnosti voči predstaveným, povinnosť vykonávania duchovnej služby a (v rímskokatolíckej cirkvi) dodržiavania celibátu a povinnosť vyššej úrovne morálneho a duchovného života, k najdôležitejším právam právo na plácu a niektoré spoločenské výhody (oslobodenie od vojenskej služby).

Zverejnené v marci 2017.

Klérus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klerus