klérofašizmus

Text hesla

klérofašizmus [gr. + tal.] — politický smer kombinujúci prvky klerikalizmu a fašizmu; aj forma vlády spájajúca klerikalizmus (najmä vplyv katolíckej cirkvi) a mocenské prostriedky fašizmu. Termín vznikol v 20. rokoch 20. stor. ako politické pomenovanie používané (najmä oponentmi klérofašizmu) na označenie klerikalizmu v politike štátov, ktoré podporovali fašizmus. Po 2. svetovej vojne ho komunistická (najmä sovietska) ideológia používala na označenie vzťahov medzi cirkvami a fašizmom (v modernej slovenskej i zahraničnej historiografii a politológii sa už nepoužíva); ako klérofašisti boli označovaní príslušníci cirkvi (členovia kléru alebo laici), ktorí boli priamo členmi fašistického hnutia alebo prejavovali podporu fašizmu. Režim štátu, ktorý vznikol na Slovensku 14. 3. 1939 po rozbití Česko-Slovenska na nátlak nacistického Nemecka a na čele ktorého stál rímskokatolícky kňaz J. Tiso, sa zvykne v literatúre označovať ako klérofašistický.

Zverejnené v marci 2017.

Klérofašizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klerofasizmus