klerik

Text hesla

klerik [gr.] —

1. v kresťanských cirkvách duchovný vykonávajúci kňazskú službu na základe príslušných svätení (v katolíckej cirkvi diakonát, presbyteriát, episkopát) alebo ordinácie (v protestantských cirkvách). V protestantských cirkvách sa termín klerik používa len neoficiálne (hovorovo). Postavenie, práva a povinnosti klerikov v rímskokatolíckej cirkvi upravuje Kódex kánonického práva (najmä kánony 232 – 264, 266 a 1024 – 1052). Až do vydania apoštolskej konštitúcie pápeža Pavla VI. Pontificalis Romani (1972) bol za klerika považovaný aj kandidát, ktorý prijal tonzúru alebo tzv. nižšie svätenia, v súčasnosti sa kandidát kňazstva stáva klerikom až prijatím diakonského svätenia. Vo východných katolíckych cirkvách vymedzujú postavenie klerikov kánony Kódexu kánonov východných cirkví a cirkevné uznesenia. Klerik sa od laikov navonok odlišuje predpísaným liturgickým odevom noseným počas liturgických slávení. Klerici určitej cirkvi tvoria klérus;

2. študent teológie na katolíckej bohosloveckej fakulte a v kňazskom seminári pripravujúci sa na kňazstvo.

Zverejnené v marci 2017.

Klerik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klerik