Klein, Felix

Popis ilustrácie

Felix Klein

Text hesla

Klein [klajn], Felix (Christian), 25. 4. 1849 Düsseldorf – 22. 6. 1925 Göttingen — nemecký matematik. Matematiku a fyziku vyštudoval na univerzite v Bonne, 1872 – 75 pôsobil ako profesor na univerzite v Erlangene, 1875 – 80 na technickej vysokej škole v Mníchove, 1880 – 86 na univerzite v Lipsku a 1886 – 1913 na univerzite v Göttingene. Zaoberal sa vyššou geometriou, teóriou algebrických rovníc a teóriou funkcií (najmä v komplexnej oblasti), k rozvoju ktorých významne prispel. Na základe prác z neeuklidovskej geometrie (→ Beltramiho-Kleinov model hyperbolickej geometrie) vytvoril koncepciu geometrie ako priestoru s príslušnou grupou transformácií (→ Erlangenský program, 1872). Rozvíjal teóriu diferenciálnych rovníc a Riemannovu koncepciu funkcií komplexnej premennej, ktorú obohatil výsledkami z teórie automorfných funkcií a špeciálnych modulárnych funkcií (Kleinove grupy). Podľa neho sú nazvané viaceré objekty spojené najmä s geometriou, ako aj matematické štruktúry (Kleinova fľaša, Kleinov priestor, Kleinova grupa). Pripravil do tlače a vydal druhý zväzok monografie J. Plückera o priamkovej geometrii Nová geometria priestoru založená na pozorovaní priamky ako základného prvku priestoru (Neue Geometrie des Raumes gegründet auf die Betrachtung der geraden Linie als Raumelement, 1869). Počas svojej editorskej činnosti 1877 – 1924 výrazne pozdvihol úroveň vedeckého časopisu Mathematische Annalen. Na prelome 19. a 20. stor. sa začal intenzívne venovať reformám obsahu matematického vzdelávania na str. školách. Na základe jeho aktivít bol 1905 prijatý Meranský program, ktorým sa do školského programu vyučovania matematiky na str. školách zavádzali elementy vysokoškolského matematického programu. Venoval sa aj popularizácii vyššej matematiky, histórii matematiky a príprave Encyklopédie matematických vied a ich aplikácii (Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften mit Einschluß ihrer Anwendungen, 1898 – 1935). Nositeľ mnohých vedeckých ocenení. Európska matematická spoločnosť (European Mathematics Society) udeľuje Kleinovu medailu za významný prínos mladých vedcov (do 38 rokov) k rozvoju didaktiky matematiky.

Zverejnené v marci 2017.

Klein, Felix [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klein-felix