klastické sedimenty

Popis ilustrácie

Piesky a štrky, neogén, Malé Karpaty

Text hesla

klastické sedimenty — nespevnené a spevnené sedimenty rôznych prostredí (suchozemského, jazerného, riečneho, morského) zložené z klastov, ktoré vznikli najmä mechanickým (menej aj chemickým) rozrúšaním existujúcich hornín v zóne zvetrávania. Vznikali už počas začiatočného formovania sa pevnej zemskej kôry a vznikajú aj v súčasnosti.

Klastické sedimenty sa členia podľa rôznych kritérií, a to najčastejšie na klastické sedimenty, ktoré zostali na mieste vzniku (in situ), a na premiestnené klastické sedimenty (tie sa delia podľa spôsobu transportu na premiestnené vetrom, tečúcou vodou, pevninským a vysokohorským ľadovcom a morskými prúdmi), ďalej podľa prevládajúcej veľkosti jednotlivých minerálnych a horninových súčastí (na psefity, psamity, aleurity a pelity, podľa typu tmeliacej hmoty v psefitoch a psamitoch na karbonát, ílovú hmotu, oxidy, hydroxidy železa a i.) a i. Ku klastickým sedimentom sa zaraďujú aj vulkanoklastické a zmiešané sedimenty, ktoré vznikajú pri explozívnej vulkanickej činnosti, keď sa na zemský povrch dostávajú rôzne veľké úlomky hornín (od jemného popola a vulkanického piesku až po kamene a sopečné bomby). Klastické sedimenty majú zásadný význam z hľadiska interpretácie minulého geologického vývoja oblasti zemského povrchu, napr. psefity (hruboúlomkovité klastické sedimenty) dokumentujú transgresiu mora na súš. Niektoré klastické sedimenty (štrky, piesky, íly, spraš) majú značný hospodársky význam v rôznych priemyslených odvetviach (stavebníctvo, zlievarenstvo, výroba skla, porcelánu, tehál, žiaruvzdorných materiálov a i.). Ako synonymá termínu klastické sedimenty sa v geologickej literatúre používajú aj termíny siliciklastické sedimenty, epiklastické sedimenty, detritické sedimenty, terigénne sedimenty a úlomkovité sedimenty.

Zverejnené v marci 2017.

Klastické sedimenty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klasticke-sedimenty