klast

Text hesla

klast [gr.] — geol. úlomok horniny alebo minerálu akejkoľvek veľkosti, úlomok živočíšnych a rastlinných tiel, schránok živočíchov ap., ktorý je súčasťou sedimentárnych hornín (→ klastické sedimenty). Klasty sa podľa pôvodu delia na intraklasty (z prostredia vlastného sedimentačného bazéna) a extraklasty (z oblasti mimo sedimentačného bazéna), bioklasty (klasty organického pôvodu) a olistolity. Materiál vzniknutý nahromadením klastov sa nazýva detrit.

Zverejnené v marci 2017.

Klast [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klast