Klasifikácia Kongresovej knižnice

Text hesla

Klasifikácia Kongresovej knižnice, Library of Congress Classification, LC Classification, LCC — knihovnícko-bibliografická klasifikácia Kongresovej knižnice vo Washingtone (USA). Dokumenty zatrieďuje do 21 základných tried označených veľkým písmenom abecedy, rozdeľujúcich sa ďalej na podtriedy označené dvoma alebo troma veľkými písmenami. Každá podtrieda obsahuje sústavu na ňu sa vzťahujúcich predmetových hesiel a podhesiel usporiadaných hierarchicky od najvšeobecnejších po špecifické a označených číslicami. Klasifikácia bola vyvinutá na konci 19. a začiatkom 20. stor. kvôli potrebám Kongresovej knižnice a stále sa vyvíja zavádzaním nových predmetových hesiel (týždenne sa aktualizuje). V súčasnosti je jednou z najpoužívanejších klasifikácií na svete.

Zverejnené v marci 2017.

Klasifikácia Kongresovej knižnice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klasifikacia-kongresovej-kniznice