Kľak

Text hesla

Kľak — geomorfologický pododdiel v juž. časti Malej Fatry v najjužnejšej časti podcelku Lúčanská Fatra. Budovaný najmä druhohornými slieňovcami a piesčitými vápencami, na ktorých sú vápencovo-dolomitické zvyšky chočského príkrovu tvoriace odolné príkrovové trosky, medzi ktorými vyniká vrch Kľak, 1 352 m n. m. Vrchovinný až hornatinný reliéf. Lesný porast, ktorý je najmä v nižších nadmorských výškach čiastočne odstránený, predstavujú bučiny, jedľo-bučiny a sutinové lesy s javorom, jaseňom, brestom a lipou, vo vyšších nadmorských výškach výskyt smreka.

Zverejnené v marci 2017.

Kľak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klak-1