Kirchhoffove zákony

Text hesla

Kirchhoffove zákony — základné zákony vyjadrujúce vzťahy medzi prúdmi (1. Kirchhoffov zákon) a napätiami (2. Kirchhoffov zákon) v rozvetvených elektrických obvodoch. 1. Kirchhoffov zákon: algebraický súčet všetkých elektrických prúdov v ktoromkoľvek uzle elektrického obvodu sa rovná nule, respektíve súčet elektrických prúdov vtekajúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov z neho vytekajúcich; 2. Kirchhoffov zákon: súčet všetkých svorkových elektrických napätí prvkov elektrického obvodu v ľubovoľnej slučke sa rovná nule, resp. súčet všetkých svorkových napätí prvkov elektrického obvodu ľubovoľnej slučky, ktorých kladný zmysel je orientovaný vo zvolenom smere obehu, sa rovná súčtu opačne orientovaných elektrických napätí v slučke. Kirchhoffove zákony možno odvodiť z Maxwellových rovníc. Ako prvý sformuloval zákony 1845 G. R. Kirchhof na základe experimentálnych pozorovaní.

Zverejnené v marci 2017.

Kirchhoffove zákony [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirchhoffove-zakony