kinantropológia

Text hesla

kinantropológia [gr.] — vedný odbor, ktorého predmetom skúmania je vývoj, funkcia, štruktúra, rozvoj, diagnostika a kultivácia zámernej ľudskej pohybovej činnosti v závislosti od historických, biologických, psychologických, pedagogických a sociálnych činiteľov; veda o pohybujúcom sa človeku, o pohybe ako spôsobe správania človeka v špecifických športových podmienkach.

Kinantropológia je medziodborová vedná disciplína, ktorej výraznejší rozvoj nastal v 20. stor. v USA, Kanade, Belgicku a Spojenom kráľovstve (neskôr aj v Česku), keď sa začala rozdeľovať na vývojovú, diferenciačnú, sociálno-kultúrnu, klinickú a agogickú. V súčasnosti sa podľa niektorých názorov rozdeľuje na biologickú (skúma morfologické a funkčné vzťahy pohybu), kinetickú (skúma vzťahy medzi pohybovými predpokladmi a pohybovými prejavmi človeka), klinickú (skúma vzťahy medzi chorým človekom a pohybom a jeho terapeutickým využívaním), sociálno-kultúrnu (skúma vzťahy medzi psychikou, správaním, spoločnosťou a pohybom) a pedagogickú kinantropológiu (skúma vzťahy a výsledok v priebehu motorického učenia, vyučovania, tréningu a výchovy). V niektorých krajinách (napr. v Chorvátsku a Slovinsku) sa kinantropológia označuje pojmom kineziológia.

Na Slovensku bola kinantropológia vedným odborom označovaným ako teória telesnej kultúry, od 1996 ako vedy o športe, súčasťou ktorej sú vedné odbory športová edukológia, športová humanistika a športová kinantropológia. Športová kinantropológia je vedný odbor v sústave vied o športe zaoberajúci sa mnohostranným prejavom motorického športového javu a jeho podstatou. Skúma úroveň vnútorných predpokladov motoriky človeka, jej časové a priestorové prejavy, diagnostiku a prognózu. Základom športovej kinantropológie sú špeciálne vedné disciplíny (antropomotorika, biomechanika), aplikované biologické disciplíny (funkčná anatómia, fyziológia človeka, fyziológia telesných cvičení, biochémia) a aplikované technické disciplíny (metrológia).

Text hesla

kinantropológia [gr.] — vedný odbor, ktorého predmetom skúmania je vývoj, funkcia, štruktúra, rozvoj, diagnostika a kultivácia zámernej ľudskej pohybovej činnosti v závislosti od historických, biologických, psychologických, pedagogických a sociálnych činiteľov; veda o pohybujúcom sa človeku, o pohybe ako spôsobe správania človeka v špecifických športových podmienkach.

Kinantropológia je medziodborová vedná disciplína, ktorej výraznejší rozvoj nastal v 20. stor. v USA, Kanade, Belgicku a Spojenom kráľovstve (neskôr aj v Česku), keď sa začala rozdeľovať na vývojovú, diferenciačnú, sociálno-kultúrnu, klinickú a agogickú. V súčasnosti sa podľa niektorých názorov rozdeľuje na biologickú (skúma morfologické a funkčné vzťahy pohybu), kinetickú (skúma vzťahy medzi pohybovými predpokladmi a pohybovými prejavmi človeka), klinickú (skúma vzťahy medzi chorým človekom a pohybom a jeho terapeutickým využívaním), sociálno-kultúrnu (skúma vzťahy medzi psychikou, správaním, spoločnosťou a pohybom) a pedagogickú kinantropológiu (skúma vzťahy a výsledok v priebehu motorického učenia, vyučovania, tréningu a výchovy). V niektorých krajinách (napr. v Chorvátsku a Slovinsku) sa kinantropológia označuje pojmom kineziológia.

Na Slovensku bola kinantropológia vedným odborom označovaným ako teória telesnej kultúry, od 1996 ako vedy o športe, súčasťou ktorej sú vedné odbory športová edukológia, športová humanistika a športová kinantropológia. Športová kinantropológia je vedný odbor v sústave vied o športe zaoberajúci sa mnohostranným prejavom motorického športového javu a jeho podstatou. Skúma úroveň vnútorných predpokladov motoriky človeka, jej časové a priestorové prejavy, diagnostiku a prognózu. Základom športovej kinantropológie sú špeciálne vedné disciplíny (antropomotorika, biomechanika), aplikované biologické disciplíny (funkčná anatómia, fyziológia človeka, fyziológia telesných cvičení, biochémia) a aplikované technické disciplíny (metrológia).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kinantropológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kinantropologia