khoisanské jazyky

Text hesla

khoisanské jazyky — jazyky (jazyková rodina), ktorou hovoria Khoini, Sani a i. nebantuskí obyvatelia juž. Afriky. Ich najnápadnejšou črtou sú mľaskavé hlásky (mľaskavky), ktoré tvoria podsystém spoluhlások a graficky sa zaznačujú doplnkovými (nie písmenovými) znakmi (napr. │, !, ╪), na zápis khoisanských jazykov sa používa latinka. Všetky khoisanské jazyky sú tónové. Slovná zásoba je prispôsobená potrebám života v extrémnom prírodnom prostredí, najmä lovu a zberu potravy (prevzaté slová pochádzajú z bantuských a európskych jazykov). V khoisanských jazykoch síce jestvujú podobnosti medzi gramatickými systémami, ale je len málo gramatických znakov, ktoré majú spoločné všetky jazyky.

Khoisanské jazyky sa zvyčajne delia na tri skupiny: severokhoisanské jazyky, napr. !xung (!khung), ju│’hoan, stredokhoisanské jazyky, ktoré zahŕňajú nielen khoinské jazyky, napr. namský jazyk, !kora (korana), ale aj stredosanské jazyky, napr. naro, ║ganakhoe, a juhokhoisanské jazyky, napr. ╪khomanî (╪khomani), │xam (│kham). Sanské jazyky sa predtým nazývali bušmenské a khoinské jazyky hotentotské. Všeobecne prijímaná klasifikácia khoisanských jazykov zatiaľ nejestvuje. Ku khoisanským jazykom patria aj sandawe a hadza, jazyky malých etník žijúcich vo východoafrickej Tanzánii. Väčšina khoisanských jazykov už zanikla, dodnes sa ich zachovalo iba okolo 30. Napriek tomu, že jazykovedci a misionári zaznamenali písmom niekoľko khoisanských jazykov, jediným khoisanským jazykom používaným v súčasnosti v písanej podobe je namský jazyk.

Zverejnené v marci 2017.

Khoisanské jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/khoisanske-jazyky