khoinské jazyky

Text hesla

khoinské jazyky, zastarano hotentotské jazyky — jazyky stredokhoisanskej skupiny khoisanskej jazykovej rodiny (→ khoisanské jazyky). Sú rozšírené na severe Južnej Afriky a Botswany, na juhu a severe Namíbie a v Tanzánii (jazyk sandawe). Celkový počet používateľov khoinských jazykov sa odhaduje na 300-tis. Najcharakteristickejšou črtou týchto jazykov sú mľaskavé hlásky, takzvané mľaskavky, ktoré tvoria podsystém spoluhlások. Mľaskavky sa vyskytujú len v začiatočnom postavení v slovných koreňoch, zriedkavo v afixoch a časticiach. V porovnaní s inými jazykmi (sanskými a niektorými bantuskými) je v khoinských jazykoch najvyššia frekvencia mľaskaviek. Väčšina khoinských jazykov nemá písmo alebo je len nedávno zachytené. Na zápis sa používa latinka s doplnkovými (nie písmenovými) znakmi mľaskaviek (napr. │, !). Najrozšírenejším je namský jazyk, namčina (nàmá; zastarano aj hotentotský jazyk, hotentotčina) známa aj ako khoekhoegowabčina (khoekhoegowab), ktorú okrem Namov používajú i Damarovia a menšia skupina Sanov v Namíbii (asi 200-tis. používateľov) a ktorá je spomedzi khoinských jazykov (popri jazyku sandawe) najviac preskúmaná. Ku khoinským jazykom patria i kxoe, !kora (korana), naro, hietshware (hiechware, tshwa), shuakhoe (shwakhwe, shwa), xiri a i.

Zverejnené v marci 2017.

Khoinské jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/khoinske-jazyky