Kesovce

Text hesla

Kesovce, Sajókeszi — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji vo vých. časti Rimavskej kotliny na styku s Bodvianskou pahorkatinou, 197 m n. m.; 254 obyvateľov, 8,7 % slovenskej, 26,8 % maďarskej národnosti (2015). Prevažne pahorkatinné odlesnené územie, vo vých., členitejšej časti zvyšky teplomilných cerových dúbrav a dubo-hrabín.

Obec písomne doložená 1232 ako Kezew, Kezw, 1268 Kezu, 1277 Kezu, 1282, 1321 Kezw, 1322 Kezow, 1323 Kezyw, Kezyu, 1324 Kezow, 1325 Kezeu, 1328 Kezew, Kezw, Kezyw, 1332 Quefri, Quesu, 1337 Rechke alio nomine Kezw, 1343 Kezw, 1346 Kezeu, 1347 Kezew, Kezw, Rekche alio nomine Kezw, 1351 Kezw, 1369, 1412, 1427, 1488, 1571 – 73 Kezy, 1773, 1786 Keszi, 1808 Sajó-Keszi, 1863 – 1913 Sajókeszi, 1920 Kesovce, Kosihy, 1927 – 38 Kesovce, Sajó-Keszi, 1938 – 45 Sajókeszi, 1945 – 48 Kesovce, Sajó-Keszi, 1948 Kesovce.

Pôvodne patrila hradu Gemer, pred 1232 ju získal rod Zágrabovcov-Karpášovcov (z hradných jobagiónov), od 1. pol. 15. stor. patrila Cinegovcom a Dančovcom, neskôr aj viacerým zemianskym rodinám. R. 1332 je v Kesovciach písomne doložená existencia fary, od 16. stor. prešlo obyvateľstvo na protestantskú vieru. V pol. 17. stor. bola obec v dôsledku vojen vyľudnená, 1682 tadiaľ prechádzali poľské vojská. V 18. a 19. stor. vlastnili jej časť rody Svätomikulášskovcov a Abafiovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. R. 1938 – 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

V 13. stor. existovali v jej katastri osady Sv. Demeter (písomne doložená 1232 ako Clemente, 1245 Zagrabium, 1254 Zagrab, 1255 Hyripan, 1280 Hyrpan, 1282 Haripan, 1323 Haripan, Felharypan, 1324 Horpian, Felharipian, Zenthdemeter, 1328 Haripan superiori et inferiori, 1330 Scenthdemeter alio nomine Fulharipan, Scenth Demeter alio nomine Feulharipian, Harapan, Haripan inferior, Olharipan, Alharipan, 1331 Felheripan alio nomine Zenthdemeter, 1340 Zenthedemeter alio nomine Felharipan, Heripan, Alharipan, Felharipan, 1351 Haripan superior et inferior, 1383 Herepan, 1409 Felherepan alio nomine Zenthdemeter) a Várfölde (písomne doložená 1331 ako Warfeulde). Obec Sv. Demeter patrila v 14. stor. Cinegovcom, od 15. stor. Dančovcom a časť Sentkiráliovcom. V 17. stor. spustla. Obec Várfölde patrila Ilšvaiovcom. Zanikla v 14. stor.

Archeologické nálezy: sídlisko zo staršej železnej doby, z rímskej doby a raného stredoveku. Nad obcou pozostatky reformovaného kostola (pôvodne stredoveký, prestavaný v 18. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kesovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kesovce