Kesovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kesovce, Sajókeszi — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji vo východnej časti Rimavskej kotliny na styku s Bodvianskou pahorkatinou, 197 m n. m.; 271 obyvateľov, 8,1 % slovenskej, 14,0 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované neogénnymi horninami prekrytými riečnymi usadeninami rieky Slaná, má prevažne pahorkatinný reliéf, je zväčša odlesnené, vo východnej, členitejšej časti sú zvyšky teplomilných cerových dúbrav a dubo-hrabín.

Obec je písomne doložená v roku 1232 ako Kezew, Kezw, 1268 Kezu, 1277 Kezu, v rokoch 1282, 1321 Kezw, v roku 1322 Kezow, 1323 Kezyw, Kezyu, 1324 Kezow, 1325 Kezeu, 1328 Kezew, Kezw, Kezyw, 1332 Quefri, Quesu, 1337 Rechke alio nomine Kezw, 1343 Kezw, 1346 Kezeu, 1347 Kezew, Kezw, Rekche alio nomine Kezw, 1351 Kezw, v rokoch 1369, 1412, 1427, 1488, 1571 – 73 Kezy, 1773, 1786 Keszi, v roku 1808 Sajó-Keszi, v rokoch 1863 – 1913 Sajókeszi, v roku 1920 Kesovce, Kosihy, v rokoch 1927 – 38 Kesovce, Sajó-Keszi, 1938 – 45 Sajókeszi, 1945 – 48 Kesovce, Sajó-Keszi, v roku 1948 Kesovce.

Pôvodne patrila hradu Gemer, pred rokom 1232 ju získal rod Zágrabovcov-Karpášovcov (z hradných jobagiónov), od 1. polovice 15. stor. patrila Cinegovcom a Dančovcom, neskôr aj viacerým zemianskym rodinám. V roku 1332 je v Kesovciach písomne doložená existencia fary, od 16. stor. prešlo obyvateľstvo na protestantskú vieru. V polovici 17. stor. bola obec v dôsledku vojen vyľudnená, v roku 1682 tadiaľ prechádzali poľské vojská. V 18. a 19. stor. vlastnili jej časť rody Svätomikulášskovcov a Abafiovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V období 1938 – 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

V 13. stor. existovali v jej katastri osady Sv. Demeter (písomne doložená 1232 ako Clemente, 1245 Zagrabium, 1254 Zagrab, 1255 Hyripan, 1280 Hyrpan, 1282 Haripan, 1323 Haripan, Felharypan, 1324 Horpian, Felharipian, Zenthdemeter, 1328 Haripan superiori et inferiori, 1330 Scenthdemeter alio nomine Fulharipan, Scenth Demeter alio nomine Feulharipian, Harapan, Haripan inferior, Olharipan, Alharipan, 1331 Felheripan alio nomine Zenthdemeter, 1340 Zenthedemeter alio nomine Felharipan, Heripan, Alharipan, Felharipan, 1351 Haripan superior et inferior, 1383 Herepan, 1409 Felherepan alio nomine Zenthdemeter) a Várfölde (písomne doložená 1331 ako Warfeulde). Obec Sv. Demeter patrila v 14. stor. Cinegovcom, od 15. stor. Dančovcom a časť Sentkiráliovcom. V 17. stor. spustla. Obec Várfölde patrila Ilšvaiovcom. Zanikla v 14. stor.

Archeologické nálezy: sídlisko zo staršej železnej doby, z rímskej doby a raného stredoveku. Nad obcou sú pozostatky reformovaného kostola (pôvodne stredoveký, prestavaný v 18. stor.).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 20. februára 2023.

Kesovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kesovce