kazetový strop

Popis ilustrácie

Zlátený kazetový strop, bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme, 1498

Popis ilustrácie

Kazetový strop v Kostole všetkých sv. v Tvrdošíne, 15. stor.

Text hesla

kazetový strop — trámový strop zhotovený z nosných a priečnych trámov a výplňových dosiek a líšt. Celá konštrukcia (pôvodne kamenná, neskôr drevená) vytvára v podhľade vpadnuté štvorcové polia kazety. Kazetový strop bol známy už v antike, v období renesancie sa z neho vyvinul nekonštrukčný typ zavesený spravidla na stropnej konštrukcii, v podhľade vytvárajúci polia rôznych geometrických tvarov alebo dekoratívne zostavy kombinujúce niekoľko tvarov. Pásma tvoriace základnú osnovu kazetového stropu a bočné polia bývali zdobené ornamentálnou a figurálnou maľbou, prípadne doplnené rezbou. V str. Európe sa kazetový strop uplatnil v 16. – 17. stor. najmä v renesančnej sakrálnej i profánnej architektúre.

Zverejnené v marci 2017.

Kazetový strop [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kazetovy-strop