Katuščák, Dušan

Text hesla

Katuščák, Dušan, 4. 2. 1946 Bratislava — slovenský knihovník, informačný vedec, vysokoškolský pedagóg. R. 1968 – 2000 pôsobil v Matici slovenskej (v Bibliografickom ústave, neskôr v Bibliografickom oddelení; 1987 – 90 vedecký tajomník Matice slovenskej) a v Slovenskej národnej knižnici v Martine (1983 – 87 zástupca riaditeľa). Po odlúčení Slovenskej národnej knižnice od Matice slovenskej, ktoré inicioval, sa stal jej generálnym riaditeľom (2000 – 12). Súčasne 1992 – 2000 pedagogicky pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1996 – 2000 vedúci Katedry knižničnej a informačnej vedy), 2002 – 17 pôsobil na Žilinskej univerzite v Žiline (zakladateľ študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo, 2012 – 17 prodekan Fakulty humanitných vied); 2010 profesor. Zaoberá sa knižničnou, informačnou a bibliografickou vedou, teóriou, výskumom a projektovaním knižnično-informačných a bibliografických systémov, informatizáciou, štandardizáciou v knihovníctve, digitalizáciou kultúrneho dedičstva, ochranou písomného dedičstva, knižničným systémom a súbornými katalógmi SR. Zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných a grantových úloh vo viacerých inštitúciách, hlavný riešiteľ štátnej výskumnej úlohy IKIS, ktorá je základom informatizovaného národného knižnično-informačného systému, projektov CASLIN, informatizácia knižníc Slovenskej republiky (2005) a Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike (Kniha SK, 2003 – 08), iniciátor a hlavný autor národného projektu OPIS2 Digitálna knižnica a digitálny archív, iniciátor založenia Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry (2006). Spoluautor viacerých odborných publikácií, napr. Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti: filozofický, systémový a historický pohľad (2000), Akademická príručka (2004), a príručky Ako písať záverečné a kvalifikačné práce (2004), autor a spoluautor viac než 230 príspevkov v odborných časopisoch. Člen viacerých odborných komisií, vedeckých a redakčných rád. Nositeľ Ceny Mateja Bela (1995) udeľovanej Slovenským literárnym fondom za najlepší odborný spoločenskovedný preklad bibliografického digitálneho formátu UNIMARC a i.

Zverejnené v marci 2017.

Katuščák, Dušan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katuscak-dusan