katolícke školy

Text hesla

katolícke školy — školy a školské zariadenia zriadené a riadené kompetentnými autoritami katolíckej cirkvi (diecéza, resp. eparchia, farnosť) alebo verejnými cirkevnými právnickými osobami (napr. rehoľa) alebo školy založené súkromnými cirkevnými združeniami, ktoré sú uznané kompetentnými autoritami katolíckej cirkvi; názov katolícka škola môže škola mať len vtedy, ak na to dostala súhlas od Apoštolskej stolice (kánon 803, § 3 Kódexu kánonického práva).

Katolícke školstvo inštitucionálne i tradíciou nadviazalo na cirkevné vzdelávacie zariadenia, ktoré sa rozvíjali od obdobia raného kresťanstva a spočiatku boli určené na výchovu a vzdelávanie kňazov, neskôr aj laikov (→ cirkevné školy). Pri jeho formovaní zohrali dôležitú úlohu rehole (napr. dominikáni, františkáni), v období reformácie a protireformácie jezuiti (od 16. stor., keď sa usilovalo byť protiváhou formujúcemu sa protestantskému školstvu), neskôr piaristi, školskí bratia, saleziáni dona Bosca a i. Postupne vznikali rozličné typy škôl od elementárnych (základných) cez kolégiá (na Slovensku napr. jezuitské kolégium v Trnave založené 1561), resp. pápežské kolégiá (napr. Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme založené 1961 ako Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda), a kňazské semináre určené na výchovu a vzdelávanie kňazov (napr. v období slovenského národného obrodenia zohral významnú úlohu generálny seminár v Bratislave, 1783 – 90; → bernolákovci) až po vysoké školy (univerzity) poskytujúce najvyšší stupeň vzdelania.

Vysoké školy riadené katolíckou cirkvou sú dvojakého druhu. Katolícke univerzity poskytujú okrem teologického vzdelania aj vzdelávanie v mnohých ďalších vedných odboroch (spoločenské, humanitné, prírodovedné), ich postavenie a činnosť upravuje apoštolská konštitúcia pápeža Jána Pavla II. Ex corde ecclesiae (1990). Cirkevné univerzity sú priamo zriadené alebo formálne uznané Apoštolskou stolicou a poskytujú vzdelávanie len v teologických disciplínach a v disciplínach, ktoré s nimi súvisia; riadia sa apoštolskou konštitúciou pápeža Jána Pavla II. Sapientia christiana (1979), aktualizovanou apoštolskou konštitúciou pápeža Františka Veritatis gaudium (2017). Cirkevné univerzity priamo zriadené Apoštolskou stolicou, ktorá ich riadi prostredníctvom Kongregácie pre katolícku výchovu, sa nazývajú pápežské univerzity. K najvýznamnejším cirkevným univerzitám patrí najväčšia pápežská univerzita Gregoriana v Ríme (založená 1551 ako Rímske kolégium, lat. Collegium Romanum, vedená jezuitmi), k najstarším a dodnes pôsobiacim napr. Angelicum v Ríme (Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského, lat. Pontificia studiorum Universitas a sancto Thoma Aquinate in Urbe, založená 1222 dominikánmi ako studium generale), Pápežská a kráľovská univerzita sv. Tomáša Akvinského v Manile na Filipínach (lat. Pontificia et regalis sancti Thomæ Aquinatis Universitas Manilana, založená 1611, vedená dominikánmi) a i. Na Slovensku v minulosti pôsobili dve katolícke univerzity: Trnavská univerzita (1635 – 1777) a Košická univerzita (založená 1657, 1773 zoštátnená).

Rozvoj katolíckeho školstva vo svete nastal po 2. svetovej vojne, v tzv. socialistických krajinách však bolo pôsobenie katolíckych škôl prerušené (na Slovensku boli 1944 zoštátnené, bohoslovecké fakulty boli vyradené zo zväzku univerzít a podriadené bezprostredne ministerstvu kultúry), ich činnosť bola obnovená až po páde komunizmu (na Slovensku po 1989). V súčasnosti pôsobenie katolíckych škôl (od základných škôl až po univerzity) v celosvetovom rámci usmerňuje Kongregácia pre katolícku výchovu (študijné inštitúty) so sídlom v Ríme (lat. Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis); založená 1588 Sixtom V. ako Kongregácia pre rímske univerzitné štúdiá, lat. Congregatio pro universitate studii romani), ktorá sa zameriava najmä na zabezpečenie zachovania integrity katolíckej viery vo výučbe a na pomoc pri zriaďovaní a udržiavaní chodu škôl. R. 1997 vydala dokument Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia vysvetľujúci úlohu a miesto katolíckych škôl v modernej (postmodernej) spoločnosti. R. 2013 pápež Benedikt XVI. vyňal z jej kompetencie agendu formácie (prípravy na kňazskú službu) bohoslovcov v kňazských seminároch a zveril ju Kongregácii pre klerikov. Školy a školské zariadenia východných katolíckych cirkví usmerňuje Kongregácia pre východné cirkvi (lat. Congregatio pro ecclesiis orientalibus založená 1917). R. 1929 vydal pápež Pius XI. encykliku Divini illius magistri zdôrazňujúcu význam katolíckej školy z hľadiska výchovy mladej kresťanskej generácie.

Katolícka cirkev spravuje vo svete širokú sieť predškolských zariadení, základných, stredných a vysokých škôl či univerzít, pričom ich vznik a pôsobenie sú spravidla upravené zmluvou (konkordátom) medzi Apoštolskou stolicou a daným štátom, na Slovensku Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (zákon č. 326 z 2001 publikovaný ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR) a Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (zákon č. 394 z 2004 publikovaný ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR). R. 2015 spravovala katolícka cirkev na Slovensku okolo 30 materských, 57 základných, 6 stredných odborných a 7 stredných zdravotníckych škôl, 23 gymnázií a 43 spojených škôl (kombinácia materských škôl so základnými, resp. základných škôl so strednými). Vzdelávanie rímskokatolíckych kňazov (→ bohoslovecké školstvo) zabezpečuje päť kňazských seminárov (v Bratislave, Nitre, Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, Badíne, okr. Banská Bystrica, a v Košiciach), ako aj Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave (zriadená 1919, pôsobí od 1936), Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (založená 1941 ako Teologický inštitút sv. Alojza v Banskej Bystrici) a Katolícka univerzita v Ružomberku (zriadená 2000, okrem Teologickej fakulty so sídlom v Košiciach má aj Pedagogickú, Filozofickú fakultu a Fakultu zdravotníctva), vzdelávanie gréckokatolíckych kňazov dve inštitúcie pôsobiace ako pokračovateľky gréckokatolíckej Bohosloveckej akadémie (založená 1880), a to Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (obnovená 1990) a Gréckokatolícky kňazský seminár blaženého Petra Pavla Gojdiča (obnovený 1990). Ďalšie vzdelávanie pedagogických i nepedagogických pracovníkov katolíckych škôl zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum (založené 2005) so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

Zverejnené v marci 2017.

Katolícke školy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katolicke-skoly