katechumen

Text hesla

katechumen [gr.] —

1. v katolíckej a v pravoslávnej cirkvi nepokrstená osoba, dospelý človek alebo dieťa v školskom veku, ktoré sa pripravuje na krst a prijatie do cirkvi. Katechumeni sú liturgickým obradom prijatí do katechumenátu (obdobie prípravy na krst a prijatie do cirkevného spoločenstva), počas ktorého sú katechétmi vzdelávaní (gr. katécheisthai = byť poučovaný, katéchumenos = ten, kto je poučovaný; odtiaľ názov) v otázkach kresťanskej viery a v praktizovaní kresťanského života. Po absolvovaní doktrinálnej, liturgickej a morálnej prípravy (formácie) prijímajú sviatosti kresťanskej iniciácie (krst, birmovanie a eucharistiu), a to zvyčajne počas liturgie veľkonočnej vigílie;

2. v evanjelickej cirkvi a. v. a v reformovanej kresťanskej cirkvi dieťa pripravované v prvom ročníku predpísanej dvojročnej náboženskej prípravy na konfirmáciu.

Zverejnené v marci 2017.

Katechumen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katechumen