katechetika

Text hesla

katechetika [gr.] — teologická disciplína zaoberajúca sa teóriou katechézy, súčasť praktickej teológie. Obsahovo i metodologicky má interdisciplinárny charakter, využíva poznatky a metódy z oblasti teológie, pedagogiky, didaktiky a komunikácie, napr. techniky poznania a analýzy skutočnosti, hermeneutické prostriedky interpretácie, metódy projektovania a organizácie katechézy a systémy hodnotenia. Rozdeľuje sa na základnú (podmienky, základy, identita a prejavy katechetickej činnosti), materiálnu (obsah katechézy), formálnu (metódy, štruktúra a činitele katechézy) a špeciálnu (diferencovaná katechéza).

Prvé úvahy o katechéze sa nachádzajú v katechetických výkladoch (zapísané okolo 347 – 348) jeruzalemského biskupa Cyrila Jeruzalemského (†386) a v diele sv. Augustína O katechizovaní prostých ľudí (De catechizandis rudibus, okolo 400), v stredoveku sa ňou zaoberal napr. J. Gerson v Traktáte o pritiahnutí detí ku Kristovi (Tractatus de parvulis ad Christum trahendis, 1406). Začiatky katechetiky ako samostatnej katolíckej teologickej disciplíny sa spájajú s dielom benediktína Franza Stephana Rautenstraucha (*1734, †1785), ktorý vypracoval koncepciu štúdia teológie na teologických fakultách v habsburskej monarchii a 1774 ju potvrdila Mária Terézia. V súlade s tým sa katechetika stala povinnou súčasťou výučby pastorálnej teológie v monarchii. K jej priekopníkom ďalej patrili Michael Ignaz Schmidt (*1736, †1794; Metóda odovzdávania základných prvkov viery, čiže katechizácie, Methodus tradendi prima elementa religionis, sive catechizandi, 1796), J. I. Felbiger (Lekcie o umení katechizácie, Vorlesungen über die Kunst zu katechesieren, 1774), a nemecký teológ Johann Baptist von Hirscher (*1788, †1865; Katechetika alebo povolanie duchovných vyučovať a vychovávať zverenú mládež v kresťanstve predstavená v celom jej rozsahu, Katechetik, oder: der Beruf des Seelsorgers die ihm anvertraute Jugend im Christentum zu unterrichten und zu erziehen nach seinem ganzen Umfang dargestellt, 1831). Koncom 19. stor. sa katechetika rozvíjala prostredníctvom tzv. katechetického hnutia a po 2. svetovej vojne vznikli viaceré inštitúcie zaoberajúce sa katechetikou. Analogicky k výučbe v rímskokatolíckej cirkvi bola katechetika súčasťou teologického štúdia na školách evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku, resp. od 1919 na teologickej vysokej škole (→ bohoslovecké školstvo). V súčasnosti sa katechetika na Slovensku vyučuje ako samostatný odborný predmet v rámci vysokoškolskej prípravy kňazov a učiteľov náboženskej výchovy (katechétov) na teologických fakultách všetkých konfesií (vierovyznaní).

Zverejnené v marci 2017.

Katechetika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katechetika