katastrálna mapa

Popis ilustrácie

Katastrálna mapa Banskej Bystrice z pol. 19. stor., detail

Popis ilustrácie

Výrez z vektorovej katastrálnej mapy v zastavanom území obce Gabčíkovo. Zobrazené pozemky sú označené parcelovým číslom, značkou spôsobu využívania (napr. stavba º, dvor d, záhrada Q, komunikácia = ), prípadne popisom

Text hesla

katastrálna mapa — polohopisná mapa veľkej mierky (napr. 1 : 1 000) vyhotovená v katastrálnom konaní, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti (pozemky, stavby, chránené časti prírody a krajiny, kultúrne pamiatky) a katastrálne územia evidované v katastri nehnuteľností. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelovým číslom a značkou, ktorá vyjadruje spôsob ich využívania. Stavby sa zobrazujú priemetom ich vonkajšieho obvodu. Katastrálna mapa sa tvorí a aktualizuje v elektronickej alebo v papierovej podobe na mapových listoch.

Zverejnené v marci 2017.

Katastrálna mapa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katastralna-mapa