kataklizma

Text hesla

kataklizma [gr.] — náhla ničivá udalosť, skaza, pohroma veľkých rozmerov; geol. živelná pohroma, veľká a náhla prírodná katastrofa spojená so značnými zmenami prírodného prostredia a s následným zánikom mnohých živočíšnych a rastlinných druhov. Niekedy býva spájaná s predstavami o zániku ľudstva a života na Zemi. V súčasnosti už prekonaná teória kataklizmy na Zemi vychádzala z predstavy biblickej potopy sveta (gr. kataklysmos = potopa, povodeň). Aj súčasná geológia však predpokladá v histórii Zeme existenciu obrovských katakliziem, ktoré boli pre biosféru katastrofické. Počas nich, napr. na konci prvohôr (paleozoika) alebo druhohôr (mezozoika), vyhynuli mnohé živočíšne druhy. Príčinou mohla byť rozsiahla vulkanická činnosť alebo pád kozmického telesa, s ktorým súviseli následné drastické zmeny v podobe značného oteplenia či ochladenia, poklesu morskej hladiny či obsahu kyslíka v atmosfére, zvyšovania salinity morí ap. Myšlienku o kataklizmách ako krátkotrvajúcich katastrofách veľkého rozsahu, ktorých následky posúvajú vývoj života na Zemi, sformuloval ako prvý francúzsky paleontológ G. Cuvier (→ katastrofizmus). Hypotetické kataklizmatické udalosti sú často obľúbeným námetom filmov najmä žánru science-fiction.

Zverejnené v marci 2017.

Kataklizma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kataklizma