kašmírsky jazyk

Text hesla

kašmírsky jazyk, kašmírčina, kašmírsky kašur, kŏśur — východodardský jazyk dardskej skupiny indoiránskej vetvy indoeurópskej jazykovej rodiny; → dardské jazyky. Má niekoľko dialektov. Je rozšírený v severozáp. Indii (popri urdčine a dogrijčine jeden z úradných jazykov štátu Džammú a Kašmír, čiastočne sa ním hovorí aj v štátoch Uttarpradéš a Pandžáb). Mimo Indie ho používajú aj kašmírske komunity v Pakistane, USA, Spojenom kráľovstve a Bangladéši. Celkový počet hovoriacich je asi 4,9 mil. (2011).

Existuje v ňom 7 samohlások, ktoré môžu byť aj dlhé, a 18 spoluhlások. Na rozdiel od väčšiny ostatných dardských jazykov prísudok v kašmírskom jazyku inklinuje k začiatku vety. Jadro kašmírskej slovnej zásoby tvoria slová blízke iným dardským jazykom. Vyskytuje sa v ňom veľký počet sanskritizmov (vplyv takmer dvetisícročnej sanskritskej literárnej tradície), persizmov, arabizmov a urdizmov (urdčinou je ovplyvnený najviac, zbližujú ho s ňou viaceré lexikálne a typologické zmeny). Písomná tradícia jestvuje od 13. – 14. stor. (prvé datované dielo je z 15. stor.). V minulosti sa kašmírsky jazyk zapisoval písmami šáradá a nágarí, v súčasnosti sa zapisuje arabským písmom s doplnkovými znakmi (nastalík) a písmom dévanágarí.

Zverejnené v marci 2017.

Kašmírsky jazyk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasmirsky-jazyk