kartel

Text hesla

kartel [tal. > nem.] — združenie podnikateľských subjektov (zvyčajne horizontálne, t. j. v jednom špecializovanom odvetví) vytvorené na základe ich dohody o koordinovanom postupe pri presadzovaní svojich obchodných záujmov s cieľom ovládnuť trh, získať dodatočné ekonomické výhody a obmedziť alebo vylúčiť konkurenciu; aj názov tejto dohody. Ekonomická a právna samostatnosť podnikov združených v karteli zostáva zachovaná.

Rozoznáva sa niekoľko druhov kartelov. Pri cenovom karteli podniky predávajú tovar za ceny stanovené kartelom, čím dochádza k zamedzeniu cenovej konkurencie na trhu, pri odbytovom (rajónovom) karteli si priestorovo rozdeľujú trh, pri výrobnom (kontingentnom) karteli si stanovujú objem produkcie (kontingent), ktorý môžu vyrobiť alebo dodať, pri kondičnom karteli sa zaväzujú dodržiavať určité obchodné podmienky (dodávateľské, platobné, kreditné ap.). Počas hospodárskych kríz vzniká krízový kartel s cieľom zamedziť nadprodukcii v danom odvetví a znížiť náklady. Špecifickým druhom kartelov je syndikát. V praxi sa jednotlivé druhy kartelov kombinujú.

Kartel ako jedna z najvýznamnejších foriem monopolizácie trhu sa uplatňuje najmä v trhovom prostredí, v ktorom pôsobí v danom odvetví len niekoľko podnikov (→ oligopol), čo vytvára podmienky na ich konanie v zhode (→ kolúzia). Kartely obmedzujú hospodársku súťaž a znižovaním konkurencie na trhu poškodzujú spotrebiteľov, preto sú vo väčšine štátov zakázané. Aj na Slovensku je uzatváranie dohôd obmedzujúcich súťaž (starší názov kartelové dohody) nezákonné a zistenie kartelizácie sa finančne postihuje. Možné uzatváranie dohôd obmedzujúcich súťaž sleduje Protimonopolný úrad SR, ktorý svojimi rozhodnutiami (vznikajú na základe ekonomickej a právnej analýzy) chráni verejný záujem – súťažné prostredie na trhu. Protimonopolný úrad SR môže povoliť dohody so zanedbateľným účinkom na súťaž, t. j. ak trhové podiely účastníkov dohody neprekračujú prahové hodnoty, ktoré ustanovuje všeobecným záväzným právnym predpisom. Ďalej ako výnimku zo zákazu môže Protimonopolný úrad SR povoliť existenciu kartelov s pozitívnym vplyvom na trh, ak a) prispievajú k zlepšeniu výroby, distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho rozvoja, pričom poskytujú spotrebiteľom primeranú časť prospechu, ktorý z toho vyplýva, b) neukladajú účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov, a neumožňujú vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého tovaru na relevantnom trhu. Podnikatelia majú právo požiadať Protimonopolný úrad SR o vydanie stanoviska k návrhu dohody, ktorú uzatvárajú. Rozhodnutia úradu sa uverejňujú v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke Protimonopolného úradu SR.

Zverejnené v marci 2017.

Kartel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartel