karoséria

Text hesla

karoséria [tal. > fr.] — krycia časť motorového vozidla, prívesu ap., v ktorej sú vytvorené priestory na prepravu osôb a tovarov a na umiestnenie hnacej sústavy. Tvoria ju priečne a pozdĺžne nosníky, rámy, stĺpiky, strecha, podlaha, podbehy kolies a predné a zadné čelo. Za úplnú karosériu sa považuje karoséria s konečnou povrchovou úpravou, čalúnením, so všetkým príslušenstvom a vybavením.

Tvar karosérie ovplyvňuje jazdné vlastnosti vozidla, tvar, pevnosť a tuhosť jej spájaných dielov vplývajú na poskytovaný komfort a celkovú životnosť vozidla. Účelom karosérie je ochrániť jednotlivé časti vozidla, posádku a náklad pred vonkajšími vplyvmi, vnútorným tvarom a vybavením zabezpečiť pohodlie posádky a pri havárii ju ochrániť pred zranením, vonkajším tvarom dosiahnuť malú čelnú plochu a nízky aerodynamický odpor vozidla, ako aj ochranu chodcov pri neočakávanej kolízii. Dôležitými vlastnosťami karosérie sú pevnosť a tuhosť (odolnosť proti vonkajším statickým a dynamickým silám), pasívna bezpečnosť, odolnosť proti korózii ap.

Podľa účelu sa karosérie delia na osobné (karosérie osobných automobilov; podľa druhu strechy môžu byť uzavreté – s pevnou strechou, meniteľné – so sklápacou strechou, a otvorené – s odnímateľnou strechou), autobusové (v jednom konštrukčnom celku sa zvyčajne nachádza priestor pre cestujúcich a obsluhu, priestor na motor a batožinový priestor; → autobus), dodávkové a nákladné (priestor na náklad a pre obsluhu dodávkových a úžitkových automobilov sa nachádzajú v jednom konštrukčnom celku alebo sú konštruované samostatne), špeciálne (zvyčajne majú časť so špeciálnym účelom, napr. cisternu), karosérie jednostopových motororových vozidiel (chránia vodiča i pasažiera aj zospodu, môžu mať aj nosnú funkciu a spĺňať úplne alebo čiastočne funkciu rámu vozidla) a i.

Podľa vzťahu k podvozku sa rozlišujú podvozkové, polonosné a samonosné karosérie. Podvozkové karosérie nemajú nosnú funkciu, pripevňujú sa na podvozok alebo na strojový spodok, ktorý je teoreticky schopný samostatne sa pohybovať; používajú sa najmä pri úžitkových automobiloch, polonosné karosérie čiastočne plnia nosnú funkciu rámu motorového vozidla (strojový spodok nie je schopný samostatne sa pohybovať), samonosné karosérie plne preberajú nosnú funkciu rámu vozidla, pričom nosnú funkciu spĺňa plošinový rám – podlahová plošina alebo celková konštrukcia karosérie. Samonosné karosérie, ktoré sa dnes v osobných motorových vozidlách používajú najviac, sa členia na rámové (so vstavaným rámom, ktorý s karosériou tvorí jednotný celok), škrupinové (zhotovené ako nosné tenkostenné priestorové konštrukcie, t. j. škrupiny, bez nosnej kostry karosérie) a panelové (zhotovené z panelov spojených do nosného celku alebo zvyčajne demontovateľne pripevnených na nosnú alebo polonosnú kostru).

Podľa vnútorného usporiadania sa rozlišujú jednopriestorové alebo veľkopriestorové (priestor pre posádku a na batožinu tvorí jeden celok, ktorého dĺžka sa približuje dĺžke vozidla, motor je umiestnený pod podlahou alebo v krátkej prednej časti; sklápaním, posúvaním a demontážou sedadiel sa dosahuje vysoká variabilita usporiadania vnútorného priestoru), dvojpriestorové (priestor pre posádku a na batožinu tvorí jeden celok oddelený od motora pevnou prepážkou; obvykle má výklopnú zadnú stenu, zadné sedadlá sú sklopné, prípadne demontovateľné, čím sa dá zväčšiť batožinový priestor) a trojpriestorové karosérie (priestory na motor, pre posádku a na batožinu sú oddelené pevnými prepážkami).

Diely karosérie sa zhotovujú lisovaním z oceľových plechov hrúbky 0,6 – 3 mm (hlavný podiel tvoria plechy hrúbky 0,75 – 1 mm), veľmi namáhané diely z nízko legovaných oceľových plechov s vysokou pevnosťou, čo umožňuje zmenšiť ich hrúbku, niektoré diely (kapota, veko batožinového priestoru) aj z hliníkových plechov alebo z plastov. Diely z oceľových plechov sú obojstranne pozinkované. Celohliníkové karosérie sa zhotovujú z valcovaných hliníkových plechov, ako aj z odlievaných alebo z tvárnených hliníkových častí, ktoré sú spravidla spojené nerozoberateľnými spojmi. Niektoré nadstavbové komponenty (nárazníky, kryty podbehov kolies, spojlery, mriežky i tzv. piate dvere) sa vyrábajú z plastov. Podľa zložitosti tvaru je karoséria vytvorená z 20 – 220 dielov, ktoré sú spojené bodovými alebo laserovými zvarmi vyhotovenými pomocou zváracích robotov, ako aj lepením. Po technologických úpravách povrchu sa karoséria vyčistí, odmastí a po spojení s vonkajšímí dielmi dverových modulov sa na ňu nanesie niekoľko ochranných vrstiev, farba a napokon priehľadný lak.

Zverejnené v marci 2017.

Karoséria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karoseria