Kárník, Vít

Text hesla

Kárník, Vít, 5. 10. 1926 Praha – 31. 1. 1994 tamže — český geofyzik. R. 1950 – 52 pôsobil v Štátnom ústave geofyzikálnom, 1953 – 94 v Geofyzikálnom ústave ČSAV v Prahe (1956 – 70 vedúci seizmického oddelenia); 1967 DrSc. Zaoberal sa najmä seizmológiou. Zásadne ovplyvnil analýzu seizmickej aktivity a účinkov zemetrasení v Európe. Podieľal sa na vypracovaní medzinárodnej makroseizmickej stupnice MSK-64 (→ Medvedevova-Sponheuerova-Kárníkova stupnica), ktorá sa používala ako štandard na vyhodnocovanie účinkov zemetrasení v Európe, vychádza z nej aj v súčasnosti používaná stupnica EMS-98. V Československu ako prvý určil hĺbku Mohorovičićovej diskontinuity, významne prispel k štandardizácii interpretácie seizmogramov a zaslúžil sa o zakladanie seizmických staníc na jeho území. Člen viacerých odborných asociácií a združení, napr. 1963 – 64 expert UNESCO pri Medzinárodnom ústave pre seizmológiu a zemetrasnú techniku v Tokiu, 1963 – 67 viceprezident IASPEI, 1981 – 84 vedúci oddelenia prevencie v UNDRO, 1989 – 93 člen Komisie OSN pre Medzinárodnú dekádu redukcie prírodných katastrof.

Autor a spoluautor viac ako 160 vedeckých prác, 30 populárnych článkov a prvých celoeurópskych máp seizmickej aktivity s jednotne klasifikovanými zemetraseniami. Autor a spoluautor knižných diel Seizmicita Európy (Seismicity of the European Area, 2 zv., 1968, 1971), Manuál seizmologického observatória (Manual of the Seismological Observatory Practice, 1970) a i.

Popis ilustrácie

Vít Kárník

Zverejnené v marci 2017.

Kárník, Vít [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karnik-vit