Karibské spoločenstvo

Text hesla

Karibské spoločenstvo, angl. Caribbean Community, CARICOM — spoločenstvo štátov karibskej oblasti so sídlom v Georgetowne (Guyana) založené 1973 v Chaguaramase (tzv. Zmluva z Chaguaramasu) na ostrove Trinidad (Trinidad a Tobago). Vzniklo ako nástupnícka organizácia Karibského združenia voľného obchodu (CARIFTA) jeho pretransformovaním na organizáciu Spoločný trh (angl. Common Market) a súčasne vytvorením organizácie Karibské spoločenstvo (angl. Caribbean Community), pričom Spoločný trh sa stal jej integrálnou súčasťou; pôvodný názov Karibské spoločenstvo a Spoločný trh (Caribbean Community and Common Market, CARICOM), neskôr len Karibské spoločenstvo.

V porovnaní s CARIFTA predstavuje vyšší a efektívnejší stupeň integrácie v súlade s celosvetovými globalizačnými tendenciami a vytvára podmienky na intenzívnejšiu hospodársku spoluprácu členských krajín. Zakladajúcimi štátmi boli Barbados, Jamajka, Guyana a Trinidad a Tobago, 1974 sa pripojili štáty Antigua a Barbuda, Belize, Dominika, Grenada, Montserrat, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia a Svätý Vincent a Grenadíny, v súčasnosti (2014) združuje 15 členských krajín (1983 sa pričlenili Bahamy, 1995 Surinam, 2002 Haiti), 5 pridružených členských krajín (od 1991 Britské Panenské ostrovy a ostrovy Turks a Caicos, od 1999 Anguilla, od 2002 Kajmanie ostrovy, od 2003 Bermudy) a 8 pozorovateľských krajín (Aruba, Curaçao, Dominikánska republika, Kolumbia, Mexiko, Portoriko, holandské autonómne územie Sint Maarten, Venezuela), ktorých zástupcovia pôsobia v technických výboroch. Riadiacimi orgánmi Karibského spoločenstva sú Konferencia predsedov vlád štátov, Rada ministrov a Sekretariát.

Pôvodným cieľom bolo vytvorenie spoločného trhu a spolupráce v ekonomickej i v sociálnej oblasti. Medzi členskými štátmi bola vytvorená zóna voľného pohybu tovarov, služieb, pracovných síl a kapitálu, ako aj jednotných colných sadzieb pre tretie krajiny. Integrovaná hospodárska stratégia rozvoja bola deklarovaná na 10. zasadnutí Konferencie predsedov vlád Karibského spoločenstva, ktorá sa konala v júli 1989 v Grand Anse (plážový rezort pri meste Saint George’s, Grenada). Na 22. samite Karibského spoločenstva konanom v júli 2001 v Nassau (Bahamy) podpísali predsedovia vlád revidovanú zmluvu z Chaguaramasu, ktorá vznikom Jednotného trhu a ekonomík CARICOM-u (CARICOM Single Market and Economy, CSME) vytvorila nové podmienky na transformovanie ekonomík členských štátov na vyššiu formu. Súčasťou revidovanej zmluvy je aj vytvorenie Karibského súdneho dvora (Caribbean Court of Justice). Súčasnými cieľmi sú okrem iného riešenie otázok politického zjednotenia štátov a koordinácia ich zahraničnej politiky, rozvoj obchodu aj s nečlenskými krajinami, spolupráca v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva, kultúry, športu, vedy a technológií, zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva a zvýšenie zamestnanosti.

Zverejnené v marci 2017.

Karibské spoločenstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karibske-spolocenstvo