Kareli

Text hesla

Kareli, vlastným menom Karjalaizet, Karjalazet — ugrofínsky národ tvoriaci pôvodné obyvateľstvo Karelskej republiky (45-tis., 2010) Ruskej federácie (→ Karelsko). Kareli žijú i v Tverskej, Murmanskej, Leningradskej a Archangeľskej oblasti a v Petrohrade; spolu 60-tis. (2010). Mimo Ruskej federácie žijú i vo Fínsku (tam sú považovaní za etnografickú skupinu Fínov), na Ukrajine, v Bielorusku, Kazachstane, Lotyšsku a Estónsku. Blízki príbuzní Fínov, silno ovplyvnení Slovanmi.

Členia sa na niekoľko skupín: vlastných Karelov, Ludikov (prionežských Karelov), Livvikov (priladožských Karelov, nazývaných aj oloneckí Kareli), Lappiov (segozerských Karelov) a tverských Karelov. Ich pôvod nie je objasnený. Podľa jednej hypotézy sa sformovali z pôvodných kmeňov obývajúcich územie dnešného juž. Karelska a juhových. Fínska (s centrom v oblasti severozáp. pobrežia Ladožského jazera), odkiaľ v priebehu 11. – 12. stor. osídľovali oblasť pobrežia Bieleho mora a okolie Onežského jazera, podľa druhej hypotézy sú potomkami kmeňov, ktoré migrovali do dnešného Karelska z oblasti Povolžia. Ako národnosť sa sformovali v 12. – 15. stor. (na ich etnogenéze sa podieľali i Vepsovia, Rusi a Saamovia). Veriaci sú prevažne pravoslávni kresťania a protestanti (Fínsko). Zaoberajú sa najmä poľnohospodárstvom, ako aj ťažbou dreva a chovom dobytka, v najsevernejších oblastiach i chovom sobov, v minulosti prevládali lov a rybolov. Z tradičných remesiel vyniká najmä spracovanie dreva a kovov. Hovoria karelským jazykom.

Zverejnené v marci 2017.

Kareli [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kareli