kar

Text hesla

kar [zo starohornonem. char = kotol, koryto], ľadovcový kotol — výrazná polouzavretá polkruhovitá zníženina v závere doliny alebo na svahu utvorená alpínskym ľadovcom. Je obklopená strmými a vysokými svahmi, na otvorenej strane sa končí strmým skalným stupňom (prahom), ktorý ho spája s ľadovcovou dolinou (→ trog). Má mierne zvlnené dno, na ktorom po roztopení ľadovca často ostávajú drobné ľadovcové jazerá (→ pleso).

Kar vzniká najčastejšie z nivačnej depresie (karoidu), v ktorej medziročne sa hromadiaci sneh dosiahne úroveň snežnej čiary a jeho diagenézou sa postupne utvorí karový ľadovec. Ten priamo, mechanicky (ľadovcovou eróziou) i prostredníctvom mrazového zvetrávania pôsobí na svoje podložie a okolie, čím vzniká kar, ktorý sa prehlbuje a rozširuje. Pri opakovaných zaľadneniach pohoria sa do dna staršieho karu môže vhĺbiť mladší, čím sa utvára stupňovitý kar. Postupným rozširovaním karov sa formujú ľadovcové štíty (→ karling), následne môže medzi karmi dôjsť k likvidácii rozvodných hrebeňov a v konečnom dôsledku až k lokálnemu zarovnaniu reliéfu aj vo vysokých nadmorských výškach.

Zverejnené v marci 2017.

Kar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kar-0