Kapušianske Kľačany

Text hesla

Kapušianske Kľačany, Kelecsény — obec v orese Michalovce v Košickom kraji vo vých. časti Východoslovenskej roviny, 101 m n. m.; 922 obyvateľov, 9,5 % slovenskej, 60,0 % maďarskej národnosti (2015). Na riečnych uloženinách Latorice miestami prekrytých sprašou a menšími pieskovými presypmi vznikol rovinný reliéf. Územie je čiastočne odlesnené, miestami zvyšky lužného lesa.

Obec vznikla 1943 zlúčením obcí Kľačany (písomne doložená 1364, 1380 ako Kelechen, 1417 Keleche, 1427, 1567 – 99 Kelechen, 1773 Kelecseny, 1786 Kelecschény, 1808 Kelecsény, Klačany, 1863 Kelecsény, 1873 Kelecseny, 1877 – 82 Kelecsény, 1888 Kelecseny, 1892 Kelecsény, 1895 – 1902 Kelecseny, 1907 – 13 Magyarkelecsény, 1920 Kľačany, 1927 – 38 Kľačany, Kelecsény, 1938 – 43 Magyarkelecsény), Močiar (doložená 1311 ako Mochar, 1335 Machaar, 1339 Machar, 1400, 1401, 1469, 1499 Machar, 1567 – 99 Mochar, Mochiar, 1773 Mocsár, 1786 Mocschár, 1808 Mocsár, Močářany, Močárjany, 1863 – 1902 Mocsár, 1907 – 13 Magyarmocsár, 1920 Močiar, 1927 – 38 Močiar, Mocsár, 1938 – 43 Magyarmocsár) a Ňarád (doložená 1319 ako Narad, 1333 Nyraagh, 1400 Nyaraad, 1427 Narad, 1551 Nyarad, 1599 Niarad, Nyaras, 1773, 1786, 1808 Nyárad, 1863 Nyarád, 1873 – 82 Nyárád, 1888 Nyarád, 1892 – 95 Nyárad, 1898 – 1902 Nyarád, 1907 – 13 Ungnyarád, 1920 Ňarád, 1927 – 38 Ňarád, Nyarád, 1938 – 43 Ungnyarád) do obce Ňarád-Kľačany (doložená 1943 – 45 ako Nyarádkelecsény, 1945 – 48 Ňarád-Kľačany, Nyarád-Kelecsény, 1948 Kapušianske Kľačany).

Obec Kľačany patrila do 16. stor. šľachticom z Pavloviec, v 16. – 17. stor. zemanom Dobovcom (Dobóovcom) z Ruskej, v 18. stor. tam mala majetky rodina Hadikovcov-Barkóciovcov. Obec Močiar patrila domácim zemanom, pred 1335 Drugetovcom, 1400 leleskému prepošstvu, následne panstvu Nevické. Obec Ňarád patrila domácim zemanom. Všetky tri obce boli 1938 – 44 súčasťou Maďarska. Ich obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, obyvatelia Močiara aj ovocinárstvom a rybárstvom.

Archeologické sídliskové nálezy z vrcholného až neskorého stredoveku (12. – 13. stor.). Stavebné pamiatky: klasicistický reformovaný kostol (1834, veža 1930, obnovený v 20. stor.), rímskokatolícky Kostol sv. Joachima a Anny (1979).

Zverejnené v marci 2017.

Kapušianske Kľačany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapusianske-klacany