Kaplanova turbína

Popis ilustrácie

Kaplanova turbína

Text hesla

Kaplanova turbína — druh pretlakovej vodnej turbíny radiálno-axiálnej konštrukcie s natáčavými lopatkami rozvádzacieho i obežného kolesa. Obežné koleso má malý počet lopatiek (3 – 10), ktorých natáčanie sa ovláda olejovým servomotorom nachádzajúcim sa v rozšírenej časti axiálne uloženého hriadeľa. Kaplanova turbína sa uplatňuje pri malých a stredných spádoch do 80 m (maximálne do 100 m) a pri stredných a veľkých prietokoch (50 – 1 000 m3/s). Keďže lopatky rozvádzacieho i obežného kolesa sa súčasne natáčajú, umožňuje to prispôsobiť prevádzku turbíny premenlivým podmienkam vodného režimu (kolísaniu spádu i prietoku) pri zachovaní maximálnej účinnosti. Pre Kaplanovú turbínu je typický veľký bezlopatkový priestor medzi výstupom z rozvádzacieho kolesa a vstupom do obežného kolesa. Kvôli zabráneniu vzniku kavitácie sa Kaplanová turbína umiestňuje najčastejšie tak, aby obežné koleso bolo pod úrovňou hladiny výstupnej nádrže vodného diela. Nazvaná podľa vynálezcu V. Kaplana.

Zverejnené v marci 2017.

Kaplanova turbína [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaplanova-turbina