kapitálová spoločnosť

Text hesla

kapitálová spoločnosť — obchodná spoločnosť, ktorého podstatou je majetková účasť spoločníkov (vlastníctvo obchodných podielov, akcií). Minimálnu výšku základného imania ustanovuje zákon. Kapitálové vklady sú odosobnené, prevediteľné. Osobná účasť spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti sa nepredpokladá. Spoločnosť si vytvára osobitné orgány, ktoré ju zastupujú vo vzťahu k tretím osobám. Právne akty teda nevykonávajú spoločníci, ale orgány, ktorých činnosť upravuje zákon. Členmi týchto orgánov sa popri spoločníkoch môžu stať aj tretie osoby. Čistou kapitálovou spoločnosťou je akciová spoločnosť, za kapitálovú spoločnosť je považovaná aj spoločnosť s ručením obmedzeným, hoci má určité prvky osobnej spoločnosti., ako aj komanditná spoločnosť.

Zverejnené v marci 2017.

Kapitálová spoločnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitalova-spolocnost