kapitalizácia

Text hesla

kapitalizácia [lat.] — vo všeobecnom význame zhodnotenie niečoho, získanie úžitku z niečoho; kapitalizácia duševného vlastníctva — poskytnutie práva na používanie ochrannej známky a know-how za dohodnuté poplatky, ako aj predaj obchodnej značky, ochrannej známky alebo patentu; trhová kapitalizácia — celková hodnota (výška) a štruktúra akcií podielového kapitálu spoločnosti na kapitálovom trhu. Vypočítava sa ako súčin počtu akcií a ich ceny na burze; kapitalizácia pohľadávky — proces premeny pohľadávky na kapitálovú účasť v obchodnej spoločnosti; veriteľ spoločnosti sa stáva spoluvlastníkom dlžníka, pričom vklad pohľadávky veriteľa do základného imania spoločnosti sa chápe ako nepeňažný vklad; kapitalizácia záväzkov — proces premeny záväzku obchodnej spoločnosti voči dlžníkovi na kapitálovú účasť v spoločnosti; premena záväzku dlžníka na podiel veriteľa na majetku dlžníka.

Zverejnené v marci 2017.

Kapitalizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitalizacia