Kapince

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kapince — obec v okrese Nitra v Nitrianskom kraji v Nitrianskej pahorkatine na strednom toku Radošinky, 157 m n. m.; 184 obyvateľov (2021). Územie je budované neogénnymi usadenými horninami pokrytými sprašou, má pahorkatinný reliéf, je odlesnené.

Kapince vznikli v 19. stor. (pred 1892) zlúčením obcí Dolné Kapince (písomne doložené 1261 ako Wruuskap, 1773 Alsó-Kapp, Unter-Kapintz, Dol(né) Kapincze, 1786 Alschó-Kap, Dolné Kapnicze, 1808 Alsó-Káp, Kis-Káp, Dolní Kapince, 1877 – 88 Alsókáp) a Horné Kapince (písomne doložené 1261 ako Haloskap, 1277, 1326 Kaap, 1773 Felső-Kapp, Ober-Kapintz, Hor(né) Kapince, 1786 Felschő-Kap, Horné Kapnicze, 1808 Felső-Káp, Nagy-Káp, Horní Kapince, 1877 – 88 Felsőkáp).

Kapince sú v roku 1863 doložené ako Alsókapuny és Felsőkapuny, 1873 Alsókáp és Felsőkáp, v rokoch 1892 – 1902 Káp, 1965 Kapince. V období 1905 – 65 boli súčasťou obce Merašice, 1965 – 86 samostatnou obcou, 1986 – 91 súčasťou obce Nové Sady, od roku 1991 samostatnou obcou.

Dolné Kapince a Horné Kapince patrili hradu Nitra, neskôr panstvu Topoľčany, potom miestnym zemanom Bošániovcom, Vranovičovcom, Klannerovcom a Bertalanfiovcom. V 13. stor. vlastnil pozemky v Dolných Kapinciach Vavrinec Ludanický, v 16. stor. patrila časť majetkov v Horných Kapinciach Zerdahelyiovcom. V roku 1601 boli Dolné Kapince vypálené Turkami. Obyvatelia obidvoch obcí sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: sídliskové nálezy z eneolitu (lengyelská kultúra), laténskej doby a zo stredoveku, kostrové pohrebisko zo staršej bronzovej doby (nitrianska kultúra).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol nepoškvrneného srdca Panny Márie (1955 – 58, rekonštruovaný 1985 – 88, znovuvysvätený 1990).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kapince [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapince