kapadócka škola

Text hesla

kapadócka škola — teologicko-filozofická škola v 2. pol. 4. stor. Jej hlavnými predstaviteľmi boli traja kapadócki cirkevní otcovia Bazil Veľký, jeho mladší brat Gregor Nysský a Gregor Naziánsky, ktorí sa podieľali na formovaní nicejskej ortodoxie, exegézy, christologickej teológie, učenia o Svätej Trojici a kresťanskej spirituality (najmä asketického a duchovného života). V oblasti teologickej terminológie prekonali problém nerozlišovania medzi podstatou (gr. usia) a osobou (→ hypostáza, gr. hypostasis), a tak sformovali základnú teologickú formuláciu o tajomstve Boha Boh je bytie v troch osobách (gr. mia usia, treis hypostaseis). Boli ovplyvnení platonizmom a novoplatonizmom. Vychádzajúc zo Starého zákona, používali niektoré pojmy známe aj v platonizme, napr. pojem podobnosť Bohu (gr. homoiósis theó), ktorý chápali ako rozvíjanie Božieho obrazu (gr. eikón) vsadeného do duše krstom, vplyvom milosti a spolupráce človeka s Bohom.

Zverejnené v marci 2017.

Kapadócka škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapadocka-skola