kapacitný snímač

Text hesla

kapacitný snímač — druh pasívneho snímača tvorený jedným alebo viacerými kondenzátormi s premennými parametrami, ktorých kapacita závisí od hodnoty meranej neelektrickej veličiny. Zmenou meranej veličiny sa ovplyvňuje vzdialenosť medzi elektródami kondenzátora, veľkosť prekrytia jeho elektród alebo veľkosť relatatívnej permitivity prostredia medzi elektródami. Kapacitný snímač sa používa napr. na meranie malých dĺžkových zmien, zmien tlaku, výšky hladiny paliva v nádrži lietadla, zmien vzájomnej polohy súčastí snímaného objektu ap. Výstupnou veličinou zo snímača môže byť jeho kapacita alebo elektrické napätie, ktoré sú úmerné hodnote snímanej veličiny.

Zverejnené v marci 2017.

Kapacitný snímač [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapacitny-snimac