Kanizius, Peter

Popis ilustrácie

Hieronymus Wierix: Peter Kanizius, rytina, Rijksmuseum, Amsterdam

Text hesla

Kanizius, Peter, sv., aj Petrus Canisius, Pieter Kanijs, 8. 5. 1521 Nijmegen – 21. 12. 1597 Fribourg — nemecký jezuita a teológ holandského pôvodu. R. 1536 – 46 študoval filozofiu a civilné i kánonické právo na univerzite v Kolíne nad Rýnom, súčasne 1539 – 40 aj na katolíckej univerzite v Leuvene vo Flámsku, 1540 získal doktorát z filozofie. Ovplyvnený spiritualitou sv. Ignáca z Loyoly vstúpil 1543 do novozaloženej jezuitskej rehole ako jej ôsmy člen a zároveň prvý člen z Nemecka. R. 1544 založil v Kolíne nad Rýnom prvé nemecké jezuitské kolégium a stal sa prvým nemeckým provinciálnym predstaveným (provinciál) jezuitov; 1546 vysvätený za kňaza. Jeden z hlavných predstaviteľov katolíckej reformy a rekatolizácie v Nemecku, ako jeden z najvzdelanejších teológov svojej doby aktívny účastník rokovaní tridentského koncilu (1545 – 63). R. 1548 vyučoval na kolégiu v Messine na Sicílii, po zložení rehoľných sľubov v Ríme (1549) sa vrátil do Nemecka a istý čas vyučoval teológiu na univerzite v Ingolstadte. R. 1554 odišiel na žiadosť rímsko-nemeckého cisára Ferdinanda I. do Viedne, kde pôsobil ako diecézny administrátor. V cirkevnej oblasti sa usiloval o obnovu katolíckej cirkvi v strednej Európe, okrem rozsiahlej kazateľskej činnosti sa angažoval v zakladaní jezuitských kláštorov a kolégií (ako provinciál jezuitov vo Viedni podporil 1554 iniciatívu ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha založiť jezuitské kolégium v Trnave, čo sa však podarilo uskutočniť až 1561). R. 1556 založil kolégium Klementinum v Prahe. R. 1580 odišiel do Kolégia sv. Michala vo Fribourgu, kde strávil zvyšok života ako kazateľ a spisovateľ.

Autor katechizmov Suma kresťanskej náuky (Summa doctrinae christianae, v tlačenej podobe 1555) určeného kňazom a vzdelaným laikom, Najmenší katechizmus (Catechismus minimus, v tlačenej podobe 1556; obsahuje krátke modlitby pre laikov) a Malý katolícky katechizmus (Parvus catechismus catholicorum, 1558; zbierka citátov zo Svätého písma, z diel cirkevných otcov i z koncilov spracovaná ako doplnok k Sume kresťanskej náuky). R. 1925 vyhlásený pápežom Piom XI. za svätého a zároveň za učiteľa cirkvi. Je považovaný za druhého apoštola Nemecka (po sv. Bonifácovi). Zobrazovaný s lebkou, krížom a katechizmom. Sviatok (spomienka) 21. decembra, v nemeckej jazykovej oblasti 27. apríla.

Zverejnené v marci 2017.

Kanizius, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanizius-peter