Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Text hesla

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky — špecializovaný úrad zabezpečujúci činnosti spojené s výkonom funkcie prezidenta SR (vyplývajúce z Ústavy SR, z ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov) a s jeho politickou a verejnou činnosťou. Zriadený zákonom Národnej rady SR v decembri 1992 (rozpočtová organizácia so samostatnou rozpočtovou kapitolou). Plní úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti prezidenta. Vnútornú organizáciu kancelárie určuje prezident v organizačnom poriadku, jej štatutárnym orgánom je vedúci Kancelárie prezidenta SR, ktorého vymenúva a odvoláva prezident. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže zriaďovať rozpočtové a príspevkové organizácie a na plnenie svojich úloh vyžadovať od štátnych orgánov správy a vysvetlenia vo veciach patriacich do pôsobnosti prezidenta, jej zamestnanci však bez splnomocnenia nemôžu vystupovať v jeho mene. Pre prezidenta a jeho manželku zabezpečuje aj činnosti zodpovedajúce ústavnému postaveniu prezidenta (vykonáva tzv. osobný servis prezidenta).

Zverejnené v marci 2017.

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kancelaria-prezidenta-slovenskej-republiky