kanalizačná prípojka

Text hesla

kanalizačná prípojka — úsek potrubia kanalizácie od miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie, pričom zaústenie je už súčasťou verejnej kanalizácie. Podľa zákona z 2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ak nie je stanovené inak, vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady.

Zverejnené v marci 2017.

Kanalizačná prípojka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanalizacna-pripojka