Kamerunčania

Text hesla

Kamerunčania, francúzsky Camerounais, anglicky Cameroonians — súhrnné označenie obyvateľov Kamerunu (20 mil., 2012); mimo Kamerunu žijú najmä vo Francúzsku, v Belgicku, USA, Nigérii, Nemecku, Švajčiarsku, Austrálii a Švédsku. V krajine žije veľa (vyše 300) etnických skupín, najpočetnejší sú Fangovia (19,6 %), Bamilékovia a Bamumovia (Bamuni; spolu 18,5 %), menej početní Doualovia, Lunduovia (Lumduovia) a Bassovia (spolu 14,7 %), Fulbovia (9,6 %), Tikari (7,4 %), Mandarovia (5,7 %), Makovia (Makaovia; 4,9 %), Čambovia (2,4 %), Mbumovia (1,3 %), Hausovia (1,2 %), Massovia (Masanovia), Buwali (Gadalovia), Kotokovia, Musgumovia, Pygmeji a i., ďalej Arabi a Európania (najmä Francúzi, spolu 14, 7 %).

Úradnými jazykmi sú francúzština (78 % Kamerunčanov) a angličtina (22 %, väčšina anglofónnych Kamerunčanov používa jej kreolizovanú formu známu ako kamtok), v menšej miere sa používa aj nemčina a španielčina (mestá), väčšina Kamerunčanov však hovorí rozličnými africkými jazykmi, najmä nigersko-konžskými a čadskými (spolu až do 280 živých jazykov), k najrozšírenejším patria jazyky fang a douala, z ďalších bamiléké (bamileke), bamum (bamun), bulu, ako aj hauština, fulbčina a na severe arabčina. V niektorých z týchto jazykov vznikli literárne diela (→ kamerunská literatúra). R. 1978 boli na zápis kamerunských jazykov na základe latinky vytvorené jednotné ortografické pravidlá – jednotná abeceda (francúzsky Alphabet général des langues camerounaises, AGLC; anglicky General Alphabet of Cameroon Languages, GACL).

Do súčasnosti pretrvávajú rôznorodé folklórne prejavy Kamerunčanov (ústna slovesnosť, hudba, tanec; od 20. rokov 20. stor. doložené aj prostredníctvom záznamov písaných po francúzsky), ako aj praktiky mágie a tradičného liečiteľstva. Zo zachovaných umeleckých remesiel sú najrozšírenejšie drevorezba (predmety domácej potreby, rituálne a tanečné masky, figúrky ľudí a zvierat), spracovanie kovov (odlievanie umeleckých predmetov z bronzu, výroba šperkov) a prírodných materiálov (koža, rafia) a tkáčstvo. Tradičným stavebným materiálom na severe je hlina (tradičné zvonovité domy Musgumov, okrúhle alebo pravouhlé vidiecke stavby z nepálených tehál pokryté rastlinným materiálom i mestské domy, paláce, sakrálne stavby), v oblastiach v blízkosti pralesov drevo a rastlinný materiál (vidiecke i mestské stavby Bamilékov a Bamumov, bohato vyrezávané dvere a stĺpy ich palácových stavieb; jednoduché, z konárov zhotovené prístrešky Pygmejov).

Kamerunčania majú zvyčajne hierarchické spoločenské usporiadanie (na čele spoločenstva je miestny vládca a rada starších), na severozápade sa zachovalo niekoľko domorodých kráľovstiev (na čele s dedičným kráľom). Veriaci sú zväčša kresťania (69,2 %, z toho 38,4 % rímskych katolíkov a 26,3 % protestantov), menej zastúpení sú moslimovia (20,9 %), vyznávači tradičných afrických náboženstiev (5,6 %) a i. (4,2 %).

Zverejnené v marci 2017.

Kamerunčania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kameruncania