Kamenský, Jozef

Text hesla

Kamenský, Jozef, 22. 3. 1941 Prešov — slovenský vodohospodársky odborník. Od 1967 pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave; 2000 profesor. Zaoberá sa teoretickými aspektmi vodných stavieb, najmä matematickým modelovaním prúdenia v otvorených korytách, ako aj projektovaním hydrotechnických stavieb. Autor a spoluautor 27 vedeckých a odborných prác, 17 učebných textov, ako aj monografií Hydraulika pre stavebných inžinierov 1: Objekty a potrubia (1986) a Hydraulika pre stavebných inžinierov 2: Prúdenie v korytách a pórovitom prostredí (1989). R. 1991 – 2003 člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Journal of Hydrology and Hydromechanics.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenský, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamensky-jozef