Kamenný Most

Text hesla

Kamenný Most, Kőhídgyarmat — obec v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji na pravom brehu Hrona v juhovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, 114 m n. m.; 1 060 obyvateľov, 14,1 % slovenskej, 79,4 % maďarskej národnosti (2021). Západná časť územia je budovaná neogénnymi usadeninami a andezitovými tufmi a tufitmi prekrytými sprašou, má pahorkatinný reliéf, východná časť je budovaná nivnými uloženinami Hrona, má rovinný reliéf. Územie je prevažne odlesnené, v zachovaných porastoch prevládajú dub a agát. V katastri obce sa nachádza prírodná rezervácia Čistiny (vyhlásená 2001, rozloha 17,8 ha), zriadená na ochranu zvyškov halofytnej vegetácie.

Obec je písomne doložená v roku 1254 ako Gormod, 1282 Gormoth, 1290 Gyrmoth, 1329 Gyarmath, Gyarmat, 1332 Annat, Armati, v rokoch 1773, 1786, 1808 Kőhid-Gyarmath, v roku 1863 Kőhidgyarmath, v rokoch 1873 – 1920 Kőhidgyarmat, 1927 – 38 Kamenné Ďarmoty, Kőhid-Gyarmat, 1938 – 45 Kőhidgyarmat, 1945 – 48 Kamenné Ďarmoty, Kőhid-Gyarmat, v roku 1948 Kamenný Most.

Pred rokom 1282 patrila Wydovým synom, neskôr Zovardovcom, časť obce Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 30. rokoch 14. stor. je tam písomne doložená existencia fary. V 14. stor. patrila Bastéhiovcom, potom až do 19. stor. Ostrihomskej kapitule. V 16. a 17. stor. obec trpela počas tureckých nájazdov, v 17. stor. bola vyľudnená, neskôr znova osídlená, v roku 1720 vyhorela. V období 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V katastri obce existovala v 14. – 17. stor. obec Malá Tata (doložená 1380 ako Kisthata), ktorá patrila Ostrihomskej kapitule.

Archeologické nálezy: sídliskové nálezy z neolitu a eneolitu (lengyelská a badenská kultúra), časť pohrebiska zo staršej bronzovej doby (severopanónska kultúra), sídlisko a depot bronzových predmetov z neskorej bronzovej doby, laténske sídlisko a pohrebisko, sídlisko z rímskej doby a raného stredoveku (9. – 10. stor.).

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Maurícia (1746, obnovený v 2. polovici 20. stor.).

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kamenný Most [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenny-most-0