kamenivo

Text hesla

kamenivo — zrnitý materiál používaný v stavebníctve. Prírodné kamenivo sa ťaží z náplavov (nánosov) riek, z prírodných suchých ložísk alebo sa získava drvením a mletím kusového prírodného kameňa. Kamenivo používané ako spojivo do betónov a mált sa podľa veľkosti zŕn rozdeľuje na hrubé (veľkosť zŕn 4 – 125 mm), drobné (menej než 4 mm) a jemné (menej než 0,063 mm), pričom veľkosť zŕn sa stanovuje podľa najmenšieho kontrolného sita, ktorým zrno prejde. Kamenivo pridávané do betónov je zvyčajne zmesou viacerých frakcií (frakcia kameniva predstavuje tú časť, ktorá pri osievaní cez dvojicu kontrolných sít so štvorcovými otvormi definovanej veľkosti prejde horným sitom s väčšími otvormi a zastaví sa na spodnom site s menšími otvormi) v závislosti od požadovaných vlastností betónu a od jeho použitia. V stavebníctve (najmä v cestnom staviteľstve) sa pri prírodnom kamenive získavanom drvením rozlišuje drvina (veľkosť častíc 2 – 22 mm) a štrk (veľkosť zŕn nad 22 mm), ďalej štrkopiesok, štrkodrvina (zmes drveného drobného a hrubého kameniva; veľkosť zŕn do 63 mm) používaná na podklady vozoviek, ďalej kamenná múčka a preosievky (odpad). Umelé kamenivo sa vyrába z odpadov vznikajúcich pri tepelných a spaľovacích priemyselných procesoch (popolček, troska), tepelnou úpravou hornín (keramzit, expandovaný perlit), ako aj recykláciou odpadových materiálov (rozdrvený betón alebo tehly zo zbúraných stavieb, rozomleté plasty z nefunkčných elektrických a elektronických zariadení a i.).

Zverejnené v marci 2017.

Kamenivo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenivo