Kamenín

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kamenín, Kéménd — obec v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji na pravom brehu Hrona v juhovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, 126 m n. m.; 1 479 obyvateľov, 18,1 % slovenskej, 70,1 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované riečnymi uloženinami pokrytými v západnej časti sprašou, má rovinný až pahorkatinný reliéf, je prevažne odlesnené, miestami sú zvyšky dubových a agátových lesov. V katastri sa nachádzajú NPR Kamenínske slanisko a prírodná rezervácia Čistiny (vyhlásená 2001, rozloha 17,8 ha) zriadené na ochranu zvyškov halofytnej vegetácie.

Obec je písomne doložená v roku 1183 ako Camend, v rokoch 1273, 1295 Quemen, Kemend, v roku 1312 Quemen, Kemend, Kemund, v rokoch 1314, 1332 – 37 Quemen, Kemend, v roku 1571 Kemend, v rokoch 1773, 1786 Keménd, v roku 1808 Kéménd, Kamendín, v rokoch 1863 – 1913 Kéménd, 1920 – 38 Kamendín, Kéménd, 1938 – 45 Kéménd, 1945 – 48 Kamendín, Kéménd, v roku 1948 Kamenín.

Časť obce pôvodne patrila Ostrihomskej kapitule a časť Huntovcom-Poznanovcom, ktorá v 13. stor. prešla do majetku kláštora premonštrátov v Bíni. V 30. rokoch 14. stor. je tam doložená existencia fary. V roku 1563 vlastnila celú obec Ostrihomská kapitula. V roku 1570 bola poplatná Turkom. V období 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Archeologické nálezy: sídlisko badenskej kultúry, stopy osídlenia z bronzovej (hatvanská a maďarovská kultúra) a halštatskej doby i z obdobia sťahovania národov, birituálne pohrebisko z laténskej doby, v lokalite Várhegy zaniknutý stredoveký zemný hrádok (motte) z 12. – 13. stor.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol nanebovstúpenia Pána (pôvodne barokový z 2. tretiny 18. stor., prestavaný v 20. stor.), fara (1713, neskôr prestavovaná), prícestná socha sv. Vendelína (1. pol. 20. stor.), kamenný kríž na cintoríne (1681).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kamenín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenin