Kamenín

Text hesla

Kamenín, Kéménd — obec v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji na pravom brehu Hrona v juhových. časti Podunajskej pahorkatiny, 126 m n. m.; 1 487 obyvateľov, 18,4 % slovenskej, 75,5 % maďarskej národnosti (2015). Rovinné až pahorkatinné územie na riečnych uloženinách pokrytých v záp. časti sprašou je prevažne odlesnené, miestami zvyšky dubových a agátových lesov. V katastri sa nachádzajú NPR Kamenínske slanisko a prírodná rezervácia Čistiny (vyhlásená 2001, rozloha 17,8 ha) zriadené na ochranu zvyškov halofytnej vegetácie. Obec písomne doložená 1183 ako Camend, 1273, 1295 Quemen, Kemend, 1312 Quemen, Kemend, Kemund, 1314, 1332 – 37 Quemen, Kemend, 1571 Kemend, 1773, 1786 Keménd, 1808 Kéménd, Kamendín, 1863 – 1913 Kéménd, 1920 – 38 Kamendín, Kéménd, 1938 – 45 Kéménd, 1945 – 48 Kamendín, Kéménd, 1948 Kamenín. Časť obce pôvodne patrila Ostrihomskej kapitule a časť Huntovcom-Poznanovcom, ktorá v 13. stor. prešla do majetku kláštora premonštrátov v Bíni. V 30. rokoch 14. stor. je tam doložená existencia fary. R. 1563 vlastnila celú obec Ostrihomská kapitula. R. 1570 bola poplatná Turkom. R. 1938 – 45 pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Archeologické nálezy: sídlisko badenskej kultúry, stopy osídlenia z bronzovej (hatvanská a maďarovská kultúra) a halštatskej doby i z obdobia sťahovania národov, birituálne pohrebisko z laténskej doby, v lokalite Várhegy zaniknutý stredoveký zemný hrádok (motte) z 12. – 13. stor. Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol nanebovstúpenia Pána (pôvodne barokový z 2. tretiny 18. stor., prestavaný v 20. stor.), fara (1713, neskôr prestavovaná), prícestná socha sv. Vendelína (1. pol. 20. stor.), kamenný kríž na cintoríne (1681).

Zverejnené v marci 2017.

Kamenín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenin