Kamanová

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kamanová — obec v okrese Topoľčany v Nitrianskom kraji na Nitrianskej pahorkatine, 160 m n. m.; 607 obyvateľov (2021). Územie je budované neogénnymi usadenými horninami prekrytými sprašou a nánosmi rieky Nitra, má pahorkatinný reliéf, je odlesnené a poľnohospodársky využívané.

Obec je písomne doložená v roku 1419 ako Kalmanfalwa alio nomine Billie, 1773 Kamanfalva, Kamanowa, 1786 Kamenfalwa, Kamenowa, 1808 Kamánfalva, Kamanowá, 1863 Kamánfalu, 1873 Kamanfalu, v rokoch 1877 – 95 Kamánfalu, 1898 – 1907 Kamanfalu, v roku 1913 Kálmánfalva, 1920 Kamanová, Komanová, 1927 Kamanová.

Pôvodne bola kráľovským majetkom, neskôr ju získali Orságovci, Aponiovci, Zičiovci a v 19. stor. barón Steiger. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a vinohradníctvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol povýšenia sv. kríža (1969 – 81, veža 1996 – 2009), neoklasicistický kaštieľ (2. polovica 19. stor.) s parkom (19. stor.), zvonica (19. stor.).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 27. februára 2023.

Kamanová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamanova