kamaldulská slovenčina

Text hesla

kamaldulská slovenčina — niektorými bádateľmi používaný termín na pomenovanie predspisovného útvaru, resp. variantu kultúrnej západoslovenčiny (kultúrnej západnej slovenčiny) reprezentovaného tvorbou kamaldulov v Červenom kláštore (aj Lechnický kláštor) v 18. stor., ktorí sa v nej usilovali aplikovať vlastné pravopisné a gramatické pravidlá známe ako Stručný návod... (Brevis methodus...), tvoriace druhú časť (strany 938 – 942) Kamaldulského slovníka (1763). V kamaldulskej slovenčine bola okrem slovníka napísaná významná slovenská rukopisná pamiatka, prvý kompletný preklad Biblie – Kamaldulská Biblia (okolo 1756 – 60), ako aj rozsiahle preklady náboženských spevov francúzskeho benediktínskeho opáta Ludovica Blosia (François Louis de Blois, *1506, †1566).

Zverejnené v marci 2017.

Kamaldulská slovenčina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamaldulska-slovencina