kalkulačný vzorec

Text hesla

kalkulačný vzorec — spôsob členenia a usporiadania položiek nákladov pri kalkulácii. Rozoznáva sa sumarizačný a retrográdny kalkulačný vzorec. Sumarizačný kalkulačný vzorec je také usporiadanie položiek nákladov, pri ktorých sa pri kalkulácii postupne sčítavajú kalkulačné položky, napr. úplné vlastné náklady výkonu sa získajú sčítaním priamych nákladov, výrobnej réžie a správnej i odbytovej réžie. Retrográdny kalkulačný vzorec je také usporiadanie položiek nákladov, pri ktorom sa pri kalkulácii postupne odčítavajú jednotlivé nákladové položky od ceny produktu, čím sa vyjadrí zisk a iný prínos produktu, napr. prínos výkonu sa získa, ak sa od predajnej ceny výkonu odčítajú zľavy a náklady.

Zverejnené v marci 2017.

Kalkulačný vzorec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalkulacny-vzorec