kalkulácia

Text hesla

kalkulácia [lat.] — výpočet, prepočet; ekon. prepočet nákladov, zisku, príspevkového zisku (sumy, ktorej výrobok, služba alebo vnútorná organizačná jednotka prispieva ku krytiu fixných nákladov v tvorbe zisku), ceny a iných hodnotových veličín na naturálne vyjadrenú jednotku výkonu (výrobok, službu, činnosť alebo operáciu); aj výsledok prepočtu.

Kalkulácia nákladov výkonu závisí od predmetu kalkulácie a kalkulovaného množstva, od spôsobu priradenia nákladov k predmetu kalkulácie a od štruktúry nákladov na kalkulačnú jednotku, t. j. na jednotkové množstvo nositeľa konkrétnych úžitkových hodnôt (výrobku, materiálu, služby ap.). Štruktúra kalkulácie závisí od úlohy, na ktorej riešenie má slúžiť na podnikovej či na vnútropodnikovej úrovni (napr. na rozhodovanie o dolnej hranici ceny, na analýzu nákladovej náročnosti a rentability výkonov a na rozhodovanie typu vyrobiť alebo kúpiť). Štruktúra nákladov uvedených v kalkulačnom vzorci je vo vzťahu s členením nákladov na priame a nepriame (resp. variabilné a fixné). Priame náklady výkonu sú stanovené na základe noriem spotreby zohľadňujúcich technológiu výroby a organizáciu výrobného procesu. Vtedy je možné využiť kalkuláciu na kontrolu primeranosti vynakladania priamych nákladov. Nepriame náklady sú špecifickou kategóriou nákladov, ich rozpočítavanie na výkony sa môže uskutočniť prostredníctvom vzťahovej veličiny alebo rozvrhovej základne. Rozpočítané nepriame náklady sa využívajú na hodnotenie odchýlok nepriamych nákladov vo vnútornej štruktúre podniku. Niekedy sa pojem kalkulácia používa aj na označenie podsystému informačného systému podniku stanovujúceho spôsob zostavenia kalkulácie.

Zverejnené v marci 2017.

Kalkulácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalkulacia