kalk

Text hesla

kalk [fr.] — slovo alebo slovné spojenie utvorené presným prekladom štruktúrnych prvkov (morfém alebo slov) cudzieho slova, t. j. zachovaním jeho vnútornej formy a jazykového vyjadrenia rovnakých motivačných vzťahov. Takéto tvorenie sa nazýva kalkovanie a popri preberaní cudzích slov je druhým najproduktívnejším spôsobom obohacovania slovnej zásoby najmä v odbornej terminológii. Rozlišujú sa sémantické kalky, pri ktorých má slovo v preberajúcom jazyku rovnaký význam ako v pôvodnom jazyku (lat. radix – slov. koreň, angl. mouse – slov. myš), slovotvorné kalky, pri ktorých sa napodobňuje slovotvorná štruktúra slova v pôvodnom jazyku (angl. computer – slov. počítač), a frazeologické kalky (nem. es geht um... – slov. ide o...). Ak sa pri kalkovaní nepreloží celé slovo, ale iba jeho jedna časť a druhá časť sa zvukovo prispôsobí, ide o polokalk (nem. Baumwolle – slov. bavlna; nem. Weihnachten – slov. Vianoce).

Zverejnené v marci 2017.

Kalk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalk