kaliperometria

Text hesla

kaliperometria [gr. > arab. > románske jazyky + gr.], aj kalipometria — vyšetrovacia metóda na zisťovanie hrúbky kožných rias pomocou kaliperu. Využíva sa na nepriame určenie množstva telesného tuku pri hodnotení stavu výživy a telesnej konštitúcie. Pri štandardnom meraní sa palcom a ukazovákom uchopí a vytiahne kožná riasa aj s podkožným tukom a odtiahne sa od svalu, následne sa zachytí medzi kontaktné plochy kaliperu a na stupnici sa odčíta jej hrúbka v mm. Zo súčtu meraní vybraných kožných rias je možné podľa tabuliek určiť percento tuku v tele (závisí od pohlavia a veku). Miesta merania musia byť presne definované, pretože hrúbka kožnej riasy môže značne variovať aj na pomerne malej ploche. Výsledky meraní získané rôznymi kalipermi nie sú porovnateľné vzhľadom na rôznu veľkosť kontaktnej plochy a na rozdiely tlaku vyvíjaného na plochu. Kaliperometria sa využíva napr. v klinickej antropológii a v telovýchovnom lekárstve.

Zverejnené v marci 2017.

Kaliperometria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaliperometria