Kalinovo

Text hesla

Kalinovo — obec v okrese Poltár v Banskobystrickom kraji v sev. časti Lučenskej kotliny v doline Ipľa, 200 m n. m.; 2 188 obyvateľov (2015); miestne časti: Hrabovo, Kalinovo, Petrovec. Rovinný reliéf územia prechádza smerom k Slovenskému rudohoriu do vrchovinného, oblasť je čiastočne odlesnená, na severozápade je teplomilný listnatý les. V katastri obce sa vyskytujú minerálne pramene a prírodná rezervácia Hrabovo (vyhlásená 1997, rozloha 15,5 ha) s výskytom vlhkomilných lúčnych spoločenstiev s chráneným a ohrozeným druhom flóry korunovkou strakatou (Fritillaria meleagris).

Obec písomne doložená 1246 ako Eghruh, 1279 Calnou, 1339 Kalna, Kalnaw, Kolnou, Kolnow, 1342 Kalna, 1348 Calno, 1441 Kalno, 1773, 1786 Kalno, Kalinowo, 1808 Kálnó, Kalinow, 1863 – 1913 Kálnó, 1920 Kalinovo.

Patrila Etreovcom. R. 1554 – 93 bola súčasťou tureckého Sečianskeho sandžaku. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, debnárstvom a hrnčiarstvom.

R. 1960 bola ku Kalinovu pričlenená obec Hrabovo (doložená 1246, 1271, 1299, 1302, 1435, 1451 ako Garab, 1332 – 34 Garaab, 1786 Garab, 1808 Garáb, Hr(a)bowé, 1863 – 1913 Kálnógaráb, 1920 – 60 Hrabovo), v ktorej bola v 30. rokoch 14. stor. písomne doložená fara. Pôvodne patrila fiľakovskému panstvu. V 15. – 16. stor. ju tvorili obce Dolné a Horné (alebo Pusté) Hrabovo. R. 1554 – 94 bolo Horné Hrabovo obsadené Turkami, potom pustlo až do 2. pol. 17. stor., keď bolo obnovené ako osada. V Dolnom Hrabove sa nachádzali minerálne pramene.

Ku Kalinovu patria aj samoty Dolný Petrovec a Horný Petrovec. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Archeologické nálezy: mladopaleolitické úštepové nástroje, severových. od obce nálezy dokladajúce eneolitické a stredoveké (13. – 15. stor.) sídlisko; pohrebisko (14. – 17. stor.).

Stavebné pamiatky: evanjelický a. v. kostol (pôvodne románsky, 1. pol. 13. stor., prestavaný v 18. stor.), zvonica (barokovo-klasicistická z 2. pol. 18. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kalinovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalinovo